Listening - Unit 10 trang 111 Tiếng Anh 12

Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D. (Làm việc từng đôi. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Before 1

BEFORE YOU LISTEN

Work in pairs. Discuss and choose the best answer A, B,C or D.

(Làm việc từng đôi. Thảo luận và chọn câu trả lời đúng nhất A, B. C hoặc D.)

1. You can find gorillas in.................... .

A. Europe       

B. Asia          

C. Africa

2. The male gorilla may attain a height of………… m and a weight of about 180 kg.

A.    3              

B. 1,7               

C. 0,8

3. The life span of a gorilla in the wild is about .............. years.

A. 30              

B. 40                

C. 50

Lời giải chi tiết:

1. C

You can find gorillas in Africa.

(Bạn có thể tìm thấy khỉ đột ở Châu Phi.)

 

2. B

The male gorilla may attain a height of 1,7 m and a weight of about 180 kg.

(1 con khỉ đột giống đực có thể đạt chiều cao 1,7 m và trọng lượng khoảng 180 kg.)

3. C

The life span of a gorilla in the wild is about 50 years.

(Vòng đời của một con gorilla trong tự nhiên là khoảng 50 năm.)

Before 2

Listen and repeat.

(Nghe và nhắc lại.)

 

gorilla /ɡəˈrɪlə/                        

bared teeth /beə(r)d ‘tiːθ/  

sociable /ˈsəʊʃl/

silverback /ˈsɪlvəbæk/

sub-adult /sʌb ˈædʌlt//

civil war /ˌsɪvl ˈwɔː(r)/

nest /nest/

forest rangers /ˈfɒrɪst /ˈreɪndʒə(r)s/

While 1

WHILE YOU READ

1. Listen to the passage and choose the best answer A, B,C or D to each question.

(Nghe đon văn và chn câu tr lđúng nht cho tng câu hi.)

 

Questions

1. Which of the following can be a group leader?

A. The biggest and strongest adult male gorilla.

B. A female gorilla.

C. The biggest adult female gorilla.

D. A grown-up gorilla.

2. With whom do baby gorillas sleep at night?

A. Their sisters.

B. Their mothers.

C. Their fathers.

D. Their mothers and sisters.

3. Why do hunters kill mountain gorillas?

A. For their skin.

B. For their nests.

C. For the trees they live in.

D. For food.

4. Which of the following statements is NOT true?

A. Mountain gorillas live in Africa.

B. Scientists study gorillas and show a different picture of mountain gorillas.

C. Life for mountain gorillas is peaceful.

D. A gorilla sometimes eats worms.

5. What can be learned from the passage?

A. Mountain gorillas are not as dangerous as they look.

B. Mountain gorillas live in groups.

C. Mountain gorillas eat mainly plants.

D. All of A, B and C are correct.

Phương pháp giải:

Tapescript:

For a long time the image most people had of a gorilla was a dangerous looking animal with big bared teeth. But researchers studying gorillas show a very different picture of mountain gorillas. The animals are peaceful, gentle, sociable, and mainly plant-eating creatures.

Gorillas live in family groups. A typical group is led by the biggest and strongest grown-up male gorilla. He is called a silverback because the hair on a male’s back turn from black to silver as he grows up. This happens when he is between 11 and 13 years old. A silverback's group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

Mountain gorillas spend much of their time eating. Their food includes a variety of plants, along with a few kinds of insects and worms. At night the animals make a nest to sleep in. Many lightweight gorillas nest in trees. The heavier ones may nest in grasses on the ground. Babies sleep with their mothers at night.

Life for mountain gorillas is not always peaceful. They are endangered and threatened by civil war in a small area of Africa where they live. Hunters kill them for food. Their forests are cut down for farmland, fuel, and housing. But many scientists, forest rangers, and other concerned people are working hard to protect mountain gorillas, their habitats.

Tạm dịch:

Trong một thời gian dài, hình ảnh mà hầu hết mọi người đều có trong một con khỉ đột là một con vật nguy hiểm với những cái răng to. Nhưng các nhà nghiên cứu đang nghiên cứu khỉ đột cho thấy một hình ảnh rất khác nhau về khỉ đột trên núi. Động vật này  là những sinh vật yên bình, nhẹ nhàng, hòa đồng, và chủ yếu là thực vật ăn cỏ.

Khỉ đột sống trong các nhóm gia đình. Một nhóm điển hình được dẫn dắt bởi con khỉ đột lớn nhất và lớn nhất. Anh ta gọi là lưng bạc bởi vì tóc trên lưng của một người đàn ông trở lại từ màu đen sang bạc khi anh lớn lên. Điều này xảy ra khi anh từ 11 đến 13 tuổi. Một nhóm của nhóm bạc bạc thường bao gồm một hoặc hai con đực trưởng thành và một vài con cái và con của chúng.

Khỉ đột trên núi dành nhiều thời gian ăn uống. Thực phẩm của họ bao gồm một loạt các loại thực vật, cùng với một số loại côn trùng và sâu. Al ban đêm các loài động vật làm cho một tổ để ngủ vào. Nhiều khỉ đột nhẹ thực hiện trong cây. Những con vật nặng hơn có thể làm tổ trên cỏ dưới đất. Em bé ngủ cùng mẹ vào ban đêm.

Cuộc sống của khỉ đột núi không phải lúc nào cũng yên bình. Họ đang bị đe doạ và bị đe dọa bởi cuộc nội chiến ở một khu vực nhỏ của châu Phi nơi họ sinh sống. Kẻ săn bắn giết họ để ăn. Rừng của họ được cắt giảm cho đất nông nghiệp, nhiên liệu, và nhà ở. Tuy nhiên, nhiều nhà khoa học, kiểm lâm và những người có liên quan đang nỗ lực để bảo vệ khỉ đột trên núi, môi trường sống của chúng.

Lời giải chi tiết:

1. A

Loại nào sau đây có thể trở thành con đầu đàn?

A. 1 con Gorilla trưởng thành mạnh nhất và lớn nhất.

B. Một con Gorilla cái.

C. Con Gorilla cái trưởng thành lớn nhất.

D. một con Gorilla trưởng thành.

Audio: “Gorillas live in family groups. A typical group is led by the biggest and strongest grown-up male gorilla.”

2.  B

Con Gorilla con ngủ với ai vào buổi tối

A. Các chị em của chúng.

B. Mẹ của chúng.

C. Cha của chúng.

D. Mẹ và các chị em.

Audio: “Babies sleep with their mothers at night.”

3. D

Tại sao thợ săn lại giết khỉ đột núi?

A. Da của chúng.

B. Tổ của chúng.

C. Cây chúng sống.

D. Vì thức ăn.            

Audio: “Hunters kill them for food.”

4. C

Audio: Life for mountain gorillas is not always peaceful. They are endangered and threatened by...”

Tạm dịch: 

5. D

Những câu nói nào sau đây KHÔNG đúng?

A. Những khỉ đột núi sống ở Châu Phi.

B. Các nhà khoa học nghiên cứu khỉ đột và cho thấy một hình ảnh khác nhau của khỉ đột núi.

C. Cuộc sống của khỉ đột trên núi rất thanh bình.

D. Một con gorilla đôi khi ăn sâu.

Audio: “The animals are peaceful, gentle, sociable, and mainly plant-eating creatures.”

            “Gorillas live in family groups.”

             “Mountain gorillas spend much of their time eating. Their food includes a variety of plants, along with a few kinds of insects and worms.”

While 2

2. Listen again and complete the chart below.

(Nghe lại và điền biểu đồ dưới đây.)

General features

(1)……………, gentle, sociable, and

(2)…………………………

Group members

the silverback. one or two sub-adult males,

(3)……………………

Food

(4)……………..and worms

Place for sleeping

nest(5)………….. or (6)……………

Causes of being endangered

(7) ………., hunters killing them for food,

(8)…………………

Lời giải chi tiết:

General features

(Các tính năng chung)

(1) peaceful, gentle, sociable, and(2) plant-eating

(yên tĩnh, nhẹ nhàng, dễ hòa đồng, ăn thực vật)

Group members

(Thành viên nhóm)

the silverback, one or two sub-adult males,

(lưng bạc, một hoặc hai con đực chưa trưởng thành)

(3) a few females and their young 

(một số con cái và con của chúng)

Food

(Thức ăn)

(4) plants and a few insects and worms

(thực vật và một số côn trùng và sâu)

Place for sleeping

(Nơi để ngủ)

nest (5) in trees or (6) in grasses

(tổ trên cây hoặc trong cỏ)

Causes of being endangered

(Nguyên nhân bị nguy hiểm)

(7) civil war, hunters killing them for food,

(nội chiến, thợ săn giết chúng để lấy thức ăn,)

(8) forests being cut down

(rừng bị chặt)

After

AFTER YOU LISTEN 

Work in pairs. Summarize the main ideas of the passage, using the Information and the answers in Tasks 1 and 2.

(Làm việc theo cặp. Tóm tắt những ý chính của đoạn văn nqhe, dùng thông tin và câu trả lời ở Task 1 và 2.)

Lời giải chi tiết:

A: For a long time people used to think gorillas are dangerous looking. Actually they are peaceful, gentle and sociable.

(Trong một thời gian dài người ta thường nghĩ khỉ đột có vẻ ngoài nguy hiểm. Trên thực tế chúng rất thân thiện, nhẹ nhàng và hòa đồng.)

B: Gorillas live in family groups led by the biggest and strongest grown-up male called a silverback.

(Khỉ đột sống theo bầy do con đực trưởng thành mạnh nhất và lớn nhất làm đầu đàn gọi là lưng bạc.)

A: A silverback’s group usually includes one or two sub-adult males and a few females and their young.

(Nhóm của chúng bao gồm một hoặc hai con đực trưởng thành và một vài con cái và con của chúng.)

B: Mountain gorillas spend much of their time eating. Their main food is plants,a few kinds of insects and worms.

(Khỉ đột trên núi dành phần lớn thời gian ăn. Thực phẩm chính của chúng là cây cối, một số loại côn trùng và sâu.)

A: They sleep in nests in trees, and in grasses. Babies sleep with their mothers.

(Chúng ngủ trong tổ trên cây, và trong cỏ. Trẻ sơ sinh ngủ chung với mẹ.)

B: Gorilla’s life is not peaceful because they are endangered and threatened by civil war, hunting and the habitat destruction.

(Cuộc sống của khỉ đột không yên bình vì chúng đang bị đe doạ và bị đe dọa bởi cuộc nội chiến, săn bắn và sự phá hủy môi trường sống.)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K7 luyện thi Tn THPT - ĐGNL - ĐGTD

close