Trắc nghiệm Vài nét về tác giả Nguyễn Khuyến Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tam Nguyên Yên Đổ là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 2 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là?

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Câu 4 :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • D

  Gia đình quan chức công giáo

Câu 5 :

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Khuyến?

 • A

  Nguyễn Khuyến chỉ làm quan hơn mười năm

 • B

  Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

 • C

  Phần lớn cuộc đời Nguyễn Khuyến dành cho việc dạy học và sống thanh bạch ở quê nhà

 • D

  Nguyễn Khuyến là người có tài năng, cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp

Câu 6 :

Năm 37 tuổi, Nguyễn Khuyến đỗ hội nguyên, đình nguyên, đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

 • A

  Khoa Tân Mùi (1871)

 • B

  Khoa Mậu Tí (1888)

 • C

  Khoa Nhâm Thìn (1892)

 • D

  Khoa Đinh Dậu (1897)

Câu 7 :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là?

 • A

  Thơ chữ Hán, câu đối

 • B

  Văn xuôi chữ Nôm

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng

Câu 8 :

Nguyễn Khuyến là một người như thế nào?

 • A

  Tài năng

 • B

  Nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • C

  Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết, từng tỏ thái độ kiên quyết không chịu hợp tác với Pháp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Câu 9 :

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Thơ ông châm biếm, đả kích thực dân xâm lược, tầng lớp thống trị

 • B

  Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

 • C

  Thơ Nguyễn Khuyến nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình và bạn bè

 • D

  Thơ Nguyễn Khuyến phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phác

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tam Nguyên Yên Đổ là biệt danh mà người ta dùng để nói đến nhà khoa bảng nào sau đây trong lịch sử khoa cử phong kiến Việt Nam thời trung đại?

 • A

  Nguyễn Hiền

 • B

  Nguyễn Thượng Hiền

 • C

  Nguyễn Khuyến

 • D

  Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Do đỗ đầu cả ba kì thi nên Nguyễn Khuyến được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ

Câu 2 :

Tên hiệu của nhà thơ Nguyễn Khuyến là?

 • A

  Quế Sơn

 • B

  Hải Thượng Lãn Ông

 • C

  Thanh Hiên

 • D

  Ức Trai

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến (1835 – 1909) hiệu là Quế Sơn.

Câu 3 :

Địa danh nào sau đây là quê của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Làng Phú Thị, huyện Gia Lâm, Hà Nội

 • B

  Làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam

 • C

  Làng Vị Xuyên, huyện Mĩ Lộc, Nam Định

 • D

  Làng Uy Viễn, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến lớn lên và sống chủ yếu ở quê nội  tại làng Yên Đổ, huyện Bình Lục, Hà Nam.

Câu 4 :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình như thế nào?

 • A

  Gia đình quan lại

 • B

  Gia đình nhà nho nghèo

 • C

  Gia đình sĩ phu yêu nước

 • D

  Gia đình quan chức công giáo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình nhà nho nghèo.

Câu 5 :

Đáp án nào không đúng khi nói về tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Khuyến?

 • A

  Nguyễn Khuyến chỉ làm quan hơn mười năm

 • B

  Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

 • C

  Phần lớn cuộc đời Nguyễn Khuyến dành cho việc dạy học và sống thanh bạch ở quê nhà

 • D

  Nguyễn Khuyến là người có tài năng, cốt cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, từng bày tỏ thái độ kiên quyết không hợp tác với chính quyền thực dân Pháp

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đáp án không đúng khi nói về tiểu sử của nhà thơ Nguyễn Khuyến là Nguyễn Khuyến xuất thân trong một gia đình quan lại suy tàn

Câu 6 :

Năm 37 tuổi, Nguyễn Khuyến đỗ hội nguyên, đình nguyên, đệ nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp). Đó là khoa thi nào sau đây?

 • A

  Khoa Tân Mùi (1871)

 • B

  Khoa Mậu Tí (1888)

 • C

  Khoa Nhâm Thìn (1892)

 • D

  Khoa Đinh Dậu (1897)

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Năm 1871, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cả thi Hội và thi Đình. Do dỗ đầu cả ba kì thi nên ông được gọi là Tam Nguyên Yên Đổ.

Câu 7 :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là?

 • A

  Thơ chữ Hán, câu đối

 • B

  Văn xuôi chữ Nôm

 • C

  Thơ trào phúng

 • D

  Thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đóng góp nổi bật của Nguyễn Khuyến cho nền văn học dân tộc là mảng thơ Nôm, thơ viết về làng quê, thơ trào phúng.

Câu 8 :

Nguyễn Khuyến là một người như thế nào?

 • A

  Tài năng

 • B

  Nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân

 • C

  Sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết, từng tỏ thái độ kiên quyết không chịu hợp tác với Pháp

 • D

  Tất cả các đáp án trên

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nguyễn Khuyến là một người tài năng, nhân cách thanh cao, có tấm lòng yêu nước thương dân, sớm lui khỏi quan trường để giữ gìn khí tiết, từng tỏ thái độ kiên quyết không chịu hợp tác với Pháp

Câu 9 :

Dòng nào sau đây là nhận định không chính xác về thơ văn của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Thơ ông châm biếm, đả kích thực dân xâm lược, tầng lớp thống trị

 • B

  Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc ngữ

 • C

  Thơ Nguyễn Khuyến nói lên tình yêu quê hương đất nước, gia đình và bạn bè

 • D

  Thơ Nguyễn Khuyến phản ánh cuộc sống của những con người khổ cực, thuần hậu, chất phác

Đáp án : B

Phương pháp giải :

 Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Nội dung sai: Ông sáng tác bằng chữ Hán, chữ Nôm và chữ Quốc Ngữ

Sửa lại: Sáng tác của Nguyễn Khuyến bao gồm cả chữ Hán và chữ Nôm với số lượng lớn.

close