Trắc nghiệm bài Câu cá mùa thu - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :

Đâu không phải là bài thơ của Nguyễn Khuyến?

 • A

  Thu điếu

 • B

  Thu ẩm

 • C

  Sang thu

 • D

  Thu vịnh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

 Sang thu là bài thơ của Hữu Thỉnh

Câu hỏi 2 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ của Nguyễn Khuyến, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, bao gồm: Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh.

Câu hỏi 3 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ của Nguyễn Khuyến, đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Đúng

Câu cá mùa thu nằm trong chùm ba bài thơ thu của Nguyễn Khuyến, bao gồm: Thu điếu, Thu ẩm, Thu vịnh.

Câu hỏi 4 :

Bài thơ Thu điếu được Nguyễn Khuyến sáng tác trong thời gian nào?

 • A

  Khi tác giả đang làm quan

 • B

  Khi tác giả về ở ẩn tại quê nhà

 • C

  Khi tác giả đi câu cá

 • D

  Khi tác giả đi thắng cảnh

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

 Bài thơ Thu điếu  được viết trong thời gian Nguyễn Khuyến về ở ẩn tại quê nhà.

Câu hỏi 5 :

Bài thơ Thu điếu được viết bằng chữ gì?

 • A

  Chữ Hán

 • B

  Chữ Nôm

 • C

  Chữ quốc ngữ

 • D

  Chữ viết khác

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thu điếu là một trong ba bài thơ Nôm viết về mùa thu hay nhất của Nguyễn Khuyến.

Câu hỏi 6 :

Thu điếu được viết theo thể thơ nào?

 • A

  Thất ngôn tứ tuyệt

 • B

  Thất ngôn bát cú

 • C

  Thất ngôn trường thiên

 • D

  Thất ngôn

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thể thơ của bài Thu điếu là thất ngôn bát cú.

Câu hỏi 7 :

Cảnh mùa thu được Nguyễn Khuyến miêu tả trong bài Thu điếu là vùng nào?

 • A

  Đồng bằng Bắc Bộ

 • B

  Đồng bằng Nam Bộ

 • C

  Đồng bằng Trung Bộ

 • D

  Đồng bằng sông Cửu Long

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Thu điếu viết về cảnh sắc mùa thu ở Đồng bằng Bắc Bộ.

Câu hỏi 8 :

Đáp án không phải giá trị nội dung của bài Thu điếu là gì?

 • A

  Thu điếu bộc lộ tình yêu thiên nhiên, yêu đất nước của Nguyễn Khuyến

 • B

  Thu điếu viết về cảnh sắc mùa thu ở đồng bằng Bắc Bộ

 • C

  Bài thơ bộc lộ tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả

 • D

  Bài thơ châm biếm, đả kích bọn thực dân xâm lược

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Bài thơ thể hiện sự cảm nhận và nghệ thuật gợi tả tinh tế của Nguyễn Khuyến về cảnh sắc mùa thu đồng bằng Bắc Bộ, đồng thời cho thấy tình yêu thiên nhiên, đất nước, tâm trạng thế thời và tài thơ Nôm của tác giả.

Câu hỏi 9 :

Đáp án nào sau đây không phải là nghệ thuật độc đáo được sử dụng trong bài Thu điếu?

 • A

  Gieo vần tử vận

 • B

  Nghệ thuật hoán dụ

 • C

  Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

 • D

  Nghệ thuật đối

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Xem lại kiến thức về văn bản

Lời giải chi tiết :

Giá trị nghệ thuật đặc sắc của Thu điếu:

- Cách gieo vần đặc biệt: Vần “eo” (tử vận) khó làm, được tác giả sử dụng một cách thần tình, độc đáo

- Nghệ thuật lấy động tả tĩnh

- Vận dụng tài tình nghệ thuật đối

close