Trắc nghiệm bài Bản sắc là hành trang - Phân tích Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Câu nào trong đoạn 2 nêu cách hiểu khái quát về bản sắc dân tộc?

 • A

  Câu trả lời cho thời kì hội nhập là bản sắc của cộng đồng chúng ta làm nên sự tồn tại của cộng đồng chúng ta.

 • B

  Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho dân tộc Việt Nam, tất cả những gì làm cho người Việt chúng ta khác với mọi tộc người khác trên thế giới.

 • C

  Bản sắc văn hóa còn có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ của chúng ta.

 • D

  Nếu bản sắc của chúng ta bất diệt, thì chúng ta cũng ngàn đời bất diệt.

Câu 2 :

Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lếch - xớt và cây ô liu để nói về điều gì?

 • A

  Cho sự toàn cầu hóa và truyền thống.

 • B

  Cho sự phát triển và lạc hậu.

 • C

  Cho công nghiệp hóa và thủ công.

 • D

  Cả ba đáp án trên.

Câu 3 :

Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định thêm điều gì về bản sắc văn hóa?

 • A

  Bản sắc văn hóa là một lợi thế cạnh tranh.

 • B

  Bản sắc văn hóa có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ.

 • C

  Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho dân tộc Việt Nam.

 • D

  A và B đúng.

Câu 4 :

Những biểu hiện nào của bản sắc dân tộc Việt Nam được tác giả nêu lên trong văn bản Bản sắc là hành trang?

 • A

  Tự hào về những thành tựu văn hóa: trống đồng, tượng chùa Tây Phương, kho tàng dân ca, kho tàng văn học nghệ thuật (tiêu biểu là truyện Kiều).

 • B

  Hệ thống giá trị tinh thần: tình yêu quê hương xứ sở, đời sống tâm linh phong phú (với việc thờ cúng tổ tiên)

 • C

  Phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm và các gánh hàng hoa trên đường phố,...

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Câu 5 :

Tác giả có thái độ như thế nào đối với vấn đề bản sắc và hội nhập toàn cầu hóa?

 • A

  Cái nhìn phiến diện, một chiều.

 • B

  Cái nhìn ca ngợi.

 • C

  Đánh giá khách quan, nhìn nhận bao quát.

 • D

  Đánh giá chênh lệch.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Câu nào trong đoạn 2 nêu cách hiểu khái quát về bản sắc dân tộc?

 • A

  Câu trả lời cho thời kì hội nhập là bản sắc của cộng đồng chúng ta làm nên sự tồn tại của cộng đồng chúng ta.

 • B

  Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho dân tộc Việt Nam, tất cả những gì làm cho người Việt chúng ta khác với mọi tộc người khác trên thế giới.

 • C

  Bản sắc văn hóa còn có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ của chúng ta.

 • D

  Nếu bản sắc của chúng ta bất diệt, thì chúng ta cũng ngàn đời bất diệt.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ phần 2 của văn bản.

- Tìm câu văn nêu cách hiểu khái quát về bản sắc dân tộc.

Lời giải chi tiết :

Câu nêu cách hiểu khái quát: Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho dân tộc Việt Nam, tất cả những gì làm cho người Việt chúng ta khác với mọi tộc người khác trên thế giới.

Câu 2 :

Tác giả mượn hình ảnh chiếc xe Lếch - xớt và cây ô liu để nói về điều gì?

 • A

  Cho sự toàn cầu hóa và truyền thống.

 • B

  Cho sự phát triển và lạc hậu.

 • C

  Cho công nghiệp hóa và thủ công.

 • D

  Cả ba đáp án trên.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ phần 2 của văn bản.

- Phân tích ý nghĩa của hai hình ảnh chiếc xe Lếch - xớt và cây ô liu.

Lời giải chi tiết :

- Chiếc xe Lếch - xớt tượng trưng cho những gì hiện đại, tượng trung cho sự phát triển và toàn cầu hóa.

- Cây ô liu tượng trưng cho sự truyền thống, cho bản sắc văn hóa.

Câu 3 :

Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định thêm điều gì về bản sắc văn hóa?

 • A

  Bản sắc văn hóa là một lợi thế cạnh tranh.

 • B

  Bản sắc văn hóa có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ.

 • C

  Bản sắc là tất cả những gì đặc trưng cho dân tộc Việt Nam.

 • D

  A và B đúng.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ hai đoạn cuối phần 2.

- Rút ra điều mà tác giả muốn khẳng định.

Lời giải chi tiết :

Hai đoạn cuối phần 2 khẳng định:

- Bản sắc văn hóa là một lợi thế cạnh tranh.

- Bản sắc văn hóa có thể bổ xung giá trị cho các hàng hóa và dịch vụ.

Câu 4 :

Những biểu hiện nào của bản sắc dân tộc Việt Nam được tác giả nêu lên trong văn bản Bản sắc là hành trang?

 • A

  Tự hào về những thành tựu văn hóa: trống đồng, tượng chùa Tây Phương, kho tàng dân ca, kho tàng văn học nghệ thuật (tiêu biểu là truyện Kiều).

 • B

  Hệ thống giá trị tinh thần: tình yêu quê hương xứ sở, đời sống tâm linh phong phú (với việc thờ cúng tổ tiên)

 • C

  Phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm và các gánh hàng hoa trên đường phố,...

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : D

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản. (đoạn 2)

- Tìm những biểu hiện của bản sắc dân tộc được tác giả nêu lên trong văn bản.

Lời giải chi tiết :

Những biểu hiện của bản sắc dân tộc Việt Nam:

- Tự hào về tiếng Việt.

- Tự hào về những thành tựu văn hóa: trống đồng, tượng chùa Tây Phương, kho tàng dân ca, kho tàng văn học nghệ thuật (tiêu biểu là truyện Kiều).

- Hệ thống giá trị tinh thần: tình yêu quê hương xứ sở, đời sống tâm linh phong phú (với việc thờ cúng tổ tiên)

- Phố cổ Hà Nội, Hồ Gươm và các gánh hàng hoa trên đường phố,...

Câu 5 :

Tác giả có thái độ như thế nào đối với vấn đề bản sắc và hội nhập toàn cầu hóa?

 • A

  Cái nhìn phiến diện, một chiều.

 • B

  Cái nhìn ca ngợi.

 • C

  Đánh giá khách quan, nhìn nhận bao quát.

 • D

  Đánh giá chênh lệch.

Đáp án : C

Phương pháp giải :

- Đọc kĩ văn bản (đoạn 3 phần 2).

- Phân tích thái độ của tác giả.

Lời giải chi tiết :

Thái độ của tác giả: Đánh giá khách quan, nhìn nhận bao quát.

close