Trắc nghiệm bài Thăng Long - Đông Đô Hà Nội: một hằng số văn hóa Việt Nam - Tìm hiểu chung Văn 10 Cánh diều

Đề bài

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội: một hằng số văn hóa Việt Nam là ai?

 • A

  Chu Mạnh Trinh

 • B

  Trần Quốc Vượng

 • C

  Hoàng Phủ Ngọc Tường

 • D

  Trần Minh Hảo

Câu 2 :

Tác giả Trần Quốc Vượng quê ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Hải Dương

 • D

  Nghệ An

Câu 3 :

Văn bản thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản chính luận

 • B

  Văn bản khoa học

 • C

  Văn bản thuyết minh

 • D

  Văn bản thông tin

Câu 4 :

Tác giả Trần Quốc Vượng là một:

 • A

  Nhà nghiên cứu, nhà sử học

 • B

  Nhà nghiên cứu văn hóa

 • C

  Triết gia

 • D

  Nhà thơ

Câu 5 :

Đề tài của văn bản là gì?

 • A

  Về nguồn gốc của tên gọi Hà Nội.

 • B

  Về văn hóa Việt Nam, cụ thể là văn hóa Hà Nội.

 • C

  Về văn hóa Việt Nam trong tương quan so sánh với văn hóa các nước trong khu vực.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Câu 6 :

Nhan đề của văn bản giúp người viết nêu bật được thông tin chính nào?

 • A

  Văn hóa Hà Nội là một “hằng số tuyệt vời” của văn hóa Việt Nam.

 • B

  Nét nổi bật của văn hóa Hà Nội.

 • C

  Ý nghĩa của tên gọi Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

 • D

  Đáp án khác.

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Tác giả của văn bản Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội: một hằng số văn hóa Việt Nam là ai?

 • A

  Chu Mạnh Trinh

 • B

  Trần Quốc Vượng

 • C

  Hoàng Phủ Ngọc Tường

 • D

  Trần Minh Hảo

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Nhớ lại tên tác giả của văn bản.

Lời giải chi tiết :

Tác giả của văn bản là Trần Quốc Vượng.

Câu 2 :

Tác giả Trần Quốc Vượng quê ở đâu?

 • A

  Hà Nội

 • B

  Thanh Hóa

 • C

  Hải Dương

 • D

  Nghệ An

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Nhớ lại thông tin về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Quê của tác giả Trần Quốc Vượng ở Hải Dương.

Câu 3 :

Văn bản thuộc kiểu văn bản gì?

 • A

  Văn bản chính luận

 • B

  Văn bản khoa học

 • C

  Văn bản thuyết minh

 • D

  Văn bản thông tin

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Nhớ lại thể loại của văn bản

Lời giải chi tiết :

Văn bản thuộc thể loại văn bản thông tin.

Câu 4 :

Tác giả Trần Quốc Vượng là một:

 • A

  Nhà nghiên cứu, nhà sử học

 • B

  Nhà nghiên cứu văn hóa

 • C

  Triết gia

 • D

  Nhà thơ

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Nhớ lại những kiến thức về tác giả.

Lời giải chi tiết :

Tác giả Trần Quốc Vượng là một nhà nghiên cứu, một nhà sử học.

Câu 5 :

Đề tài của văn bản là gì?

 • A

  Về nguồn gốc của tên gọi Hà Nội.

 • B

  Về văn hóa Việt Nam, cụ thể là văn hóa Hà Nội.

 • C

  Về văn hóa Việt Nam trong tương quan so sánh với văn hóa các nước trong khu vực.

 • D

  Tất cả các đáp án trên.

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Tìm hiểu đề tài văn bản thông qua nhan đề và các chi tiết trong văn bản.

Lời giải chi tiết :

Đề tài của văn bản: Viết về văn hóa Việt Nam - cụ thể là văn hóa Hà Nội.

Câu 6 :

Nhan đề của văn bản giúp người viết nêu bật được thông tin chính nào?

 • A

  Văn hóa Hà Nội là một “hằng số tuyệt vời” của văn hóa Việt Nam.

 • B

  Nét nổi bật của văn hóa Hà Nội.

 • C

  Ý nghĩa của tên gọi Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.

 • D

  Đáp án khác.

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Đọc và phân tích nhan đề văn bản.

Lời giải chi tiết :

Nhan đề của văn bản giúp người viết nêu bật được thông tin: Văn hóa Hà Nội là một “hằng số tuyệt vời” của văn hóa Việt Nam.

close