Giải mục 4 trang 31, 32 SGK Toán 10 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị các biểu thức sau

Quảng cáo

Đề bài

Thực hành 5 trang 32 SGK Toán 10 tập 2 – CTST

Sử dụng máy tính cầm tay, tính giá trị các biểu thức sau:

a) \(A_{15}^{10}\)

b) \(C_{10}^6 + C_{10}^7 + C_{11}^8\)

c) \(C_5^1C_{20}^2 + C_5^2C_{20}^1\)

Lời giải chi tiết

a) Để tính \(A_{15}^{10}\) ta ấn liên tiếp các phím

Thì nhận được kết quả là \(1,{08972864.10^{10}}\)

b) Để tính \(C_{10}^6 + C_{10}^7 + C_{11}^8\) thì ta ấn liên tiếp các phím

 

 Thì ta nhận được kết quả là 495

c) Để tính \(C_5^1C_{20}^2 + C_5^2C_{20}^1\) thì ta ấn liên tiếp các phím

 

Thì ta được kết quả là 1150

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K9 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close