Giải câu 2 trang 14 SBT địa 9

Giải câu 2 trang 14 SBT địa 9, Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Quảng cáo

Đề bài

Dựa vào bảng 4.2:

Nhận xét về sự thay đổi trong cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước ta và ý nghĩa của sự thay đổi đó.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Kĩ năng phân tích và nhận xét bảng số liệu.

Lời giải chi tiết

* Nhận xét:

Trong thời kì trên cơ cấu sử dụng lao động phân theo thành phần kinh tế ở nước tat hay đổi theo hướng:

- Tỉ lệ lao động của khu vực Nhà nước tăng nhưng không ổn định. 2000 – 2004 tăng 0,6%; 2004 – 2006 giảm 0,5%; 2005 – 2010 tăng 1,3%. Cả giai đoạn tăng 1,1%.

- Tỉ lệ lao động của các khu vực kinh tế khác giảm dần nhưng không ổn định và giảm đi 1,1%.

* Ý nghĩa:

- Phát huy ngày càng tốt hơn các thành phần kinh tế, các nguồn lực ở trong và ngoài nước.

- Tạo điều kiện sử dụng hợp lí nguồn lao động, góp phần giải quyết việc làm.

- Khẳng định nền kinh tế nước ta là nền kinh tế nhiều thành phần, tạo sức hút đối với các nhà đầu tư nước ngoài.

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Gửi bài