Quảng cáo
  • Câu 1 trang 41 SBT địa 9

    Giải câu 1 trang 41 SBT địa 9, Cho bảng 16: a) Vẽ biểu đồ thể hiện sự thay đổi cơ cấu GDP phân theo khu vực kinh tế ở nước ta, giai đoạn 1990 - 2010. b) Sự giảm mạnh của khu vực nông - lâm - ngư nghiệp nói lên điều gì? c) Tỉ trọng của khu vực kinh tế nào tăng nhanh ? Thực tế này phản ánh điều gì?

    Xem lời giải
  • Quảng cáo