Quảng cáo
 • Câu 1 trang 82 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 82 sách bài tập Địa lí 9, Vẽ biểu đồ thanh ngang thể hiện tỉ trọng một số sản phẩm tiêu biểu cho các ngành công nghiệp trọng điểm ở Đông Nam Bộ so với cả nước, năm 2001.

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 83 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 83 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở cột A với ô chữ thích hợp ở cột B và cột C sao cho đúng.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 83 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 83 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ ở cột A với ô chữ ở cột B sao cho đúng

  Xem lời giải
 • Câu 4 trang 84 SBT địa 9

  Giải câu 4 trang 84 sách bài tập Địa lí 9, Ghi chữ Đ vào ô ý trả lời đúng về vai trò của vùng Đông Nam Bộ trong phát triển công nghiệp của cả nước.

  Xem lời giải