Quảng cáo
 • Câu 1 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 1 trang 61 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành bảng chú giải

  Xem lời giải
 • Câu 2 trang 61 SBT địa 9

  Giải câu 2 trang 61 sách bài tập Địa lí 9, Hoàn thành sơ đồ dưới đây để nêu rõ các dạng địa hình và tiềm năng kinh tế của các dạng địa hình Duyên hải Nam Trung Bộ.

  Xem lời giải
 • Quảng cáo
 • Câu 3 trang 62 SBT địa 9

  Giải câu 3 trang 62 sách bài tập Địa lí 9, Nối ô chữ số (1) và ô chữ số (2) với các ô chữ thích hợp ở giữa để nêu rõ đặc điểm phân bố dân cư và hoạt động kinh tế

  Xem lời giải