Write - Unit 7 trang 61 SGK Tiếng Anh lớp 9

Put the following section in the correct place to complete a speech ( Đặt các phần sau đây đúng chỗ để hoàn chỉnh bài diễn văn)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

WRITE

A speech usually has three parts: Introduction, Body, and Conclusion. 

(Một bài nói thường gồm ba phần: Phần giới thiệu, Thân bài và Kết luận.)

Bài 1

Task 1:  Match each part of a speech in column A to a suitable function in column B. 

(Nối các phần của bài nói ở cột A với chức năng phù hợp ở cột B.)

A

B

Parts of a speech

Functions

1. Introduction

2. Body

3. Conclusion

A. summing up what you have said

B. getting people's attention and telling them what you are going to talk about

C. giving details in easy-to-understand language

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

A B
Các phần của bài nói Chức năng

1. Giới thiệu

2. Thân bài

3. Kết luận

A. tóm tắt lại những gì bạn đã nói

B. tranh thủ sự chú ý của mọi người và cho họ biết về những gì bạn định nói

C. đi vào chi tiết bằng những ngôn từ dễ hiểu

Lời giải chi tiết:

1 - B: Introduction: getting people's attention and telling them what you are going to talk about

2 - C: Body: giving details in easy-to-understand language

3 - A: Conclusion: summing up what you have said

Bài 2

Task 2:  Put the following sections in the correct place to complete a speech. 

(Sắp xếp các phần vào đúng chỗ để hoàn thành bài nói.)

1. If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by :

-     travelling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

Lời giải chi tiết:

3. Good evening, ladies and gentlemen. I’m Professor Roberts and tonight I’m going to tell you how to save money.

2. Most of us use too much gas. You can reduce this amount by:

-     traveling by bicycle or public transport.

-    having a mechanic check your motorcycle regularly.

1.  If you follow these simple rules, not only will you save money, but also the environment will be cleaner.

Tạm dịch:

Chào buổi tối các quý ông và quý bà. Tôi là Giáo sư Roberts và tối nay tôi sẽ nói với ông bà cách để tiết kiệm tiền.

Hầu hết chúng ta sử dụng quá nhiều năng lượng. Bạn có thể giảm lượng này bằng cách:

- đi lại bằng xe đạp hoặc phương tiện công cộng

- nhờ thợ máy kiểm tra xe máy thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, không những sẽ tiết kiệm tiền mà môi trường cũng sẽ sạch hơn. 

Bài 3

Task 3:  Choose one of the following topics and prepare a speech for your classmates. The ideas in the call outs may help you

(Chọn một trong các chủ đề sau và chuẩn bị một bài nói trước lớp của bạn. Những ý tưởng trong các ô gọi có thể giúp bạn.)

Reducing garbage

- collect plastic bags

- not keep solid waste with food waste

- put different kinds of waste in different places

Reusing paper

- have a separate wastebasket for wastepaper

- keep sheets with single printed page for drafting

Saving energy in the kitchen

- turn off the lights

- prepare food carefully before turning on the stove

- keep refrigerator door closed

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Giảm rác

- thu gom túi nhựa

- không giữ chất thải rắn cùng với thức ăn

- đặt các loại rác thải khác nhau ở những nơi khác nhau

Tái sử dụng giấy

- có một thùng rác riêng để chứa giấy

- giữ những tờ giấy chỉ dùng một mặt để làm nháp

Tiết kiệm năng lượng trong bếp

- tắt hết đèn

- chuẩn bị thức ăn cẩn thận trước khi mở bếp

- luôn đóng cửa tủ lạnh

Lời giải chi tiết:

Good afternoon, my friends,

Today I'm going to tell you how to save energy, especially in our kitchen. As we know, in our modern life, the kitchen is a place where we use much of the energy such as electricity, gas, and water. To reduce this amount of this energy, we should:

- turn off the lights, fans, and faucets when not necessary.

- get all the food ready before turning on the stove.

- keep the refrigerator door closed.

- check the water pipes regularly.

If you follow these simple rules, not only will you save money, but natural resources as well.

Tạm dịch: 

Chào buổi chiều, các bạn của tôi,

Hôm nay tôi nói với các bạn nghe về cách tiết kiệm năng lượng đặc biệt là trong bếp. Như chúng ta biết đó, trong cuộc sống hiện đại, bếp là nơi chúng ta sử dụng nhiều năng lượng chẳng hạn như điện, ga và nước. Để cắt giảm lượng tiêu thụ này, chúng ta nên:

- tắt đèn, quạt máy và các vòi nước khi không cần thiết

- chuẩn bị tất cả thức ăn sẵn sàng trước khi mở bếp lên

- luôn đóng cửa tủ lạnh

- kiểm tra ống dẫn nước thường xuyên

Nếu bạn làm theo những quy tắc đơn giản này, bạn sẽ không những tiết kiệm tiền mà cả tài nguyên thiên nhiên. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close