Language Focus - Unit 7 trang 63 SGK Tiếng Anh lớp 9

Complete the sentences. Use the correct connectives.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

LANGUAGE FOCUS

Bài 1

Task 1. Complete the sentences. Use the correct connectives.

(Hoàn thành các câu. Sử dụng các từ nối sao cho đúng.)

a) Mrs. Quyen bought corn, potatoes______ cabbages at the market. (and / or)

b) I'd love to play volleyball__________ I have to complete an assignment. (and / or)

c) Nam got wet_________  he forgot his umbrella. (so / because)

d) Hoa failed her math test._________ , she has to do the test again. (However / Therefore)

e) Do you want Vietnamese tea_________ milk tea? (and / or)

f) It’s raining,_________ I can’t go to die beach. (so / however)

g) Ba’s hobbies are playing football_______ collecting stamps. (and /or)

h) Na is very tired. _____, she has to finish her homework before she goes to bed . ( However/ Therefore)

Lời giải chi tiết:

a) Mrs Quyen bought corn, potatoes and cabbages at the market.

b) I’d love to play volleyball but I have to complete an assignment.

c) Nam got wet because he forgot his umbrella.

d) Hoa failed her math test. Therefore, she has to do the test again.

e) Do you want Vietnamese tea or milk tea?

f) It’s raining, so I can’t go to the beach.

g) Ba’s hobbies are playing football and collecting stamps.

h) Na is very tired. However, she has to finish her homework before she goes to bed. 

Tạm dịch: 

a) Bà Quyên đã mua ngô, khoai tây và bắp cải ở chợ.

b) Tôi muốn chơi bóng chuyền nhưng tôi phải làm xong bài tập.

c) Nam bì ướt vì bạn ấy quên mang ô (dù).

d) Hoa trượt bài kiểm tra toán. Vì vậy, bạn ấy phải kiểm tra lại.

e) Bạn muốn trà Việt hay trà sữa?

f) Trời đang mưa vì vậy tôi không thể đi dạo biển.

g) Sở thích của Ba là chơi bóng đá và sưu tập tem.

h) Na rất mệt. Tuy nhiên, cô ấy phải làm xong bài tập về nhà trước khi đi ngủ.

Bài 2

Task 2. Complete the sentences. Use the right tense form of the phrasal verbs in the box and the pictures 

(Hoàn thành các câu sau. Sử dụng dạng đúng của các cụm động từ trong khung và các bức tranh.)

turn on                   turn off                       look for                     look after                go on

a) Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to ____________ her little sister.

b) If we_________ wasting water, there will be a shortage of fresh water in a few decades.

c) “I think I’ve lost my new pen. I’ve____________ it everywhere but I can’t find it anywhere.”

d) “____________ the TV for me, will you? I want to watch the weather forecast.”

e) Mrs. Yen forgot to________ the faucet when she left for work.

Lời giải chi tiết:

Picture 1: Hanh can’t go to the movies with us tonight. She will have to look after her little sister.

Picture 2: If we go on wasting water, there will be a shortage of freshwater in a few decades.

Picture 3: "I think I've lost my new pen. I’ve looked for it everywhere and I can’t find it anywhere.”

Picture 4: "Turn on the TV for me, will you? I want to watch the weather forecast.”

Picture 5:  Mrs. Yen forgot to turn off the faucet when she left for work.

Tạm dịch:

Ảnh 1: Hạnh không thể đi xem phim với chúng tôi tối nay. Cô ấy sẽ phải chăm sóc em gái nhỏ.

Ảnh 2: Nếu chúng ta tiếp tục lãng phí nước, sẽ thiếu nước sạch trong vài thập kỷ nữa.

Ảnh 3: " Tôi nghĩ mình đã mất cây bút mới rồi. Tôi đã tìm nó khắp nơi và không thấy ở đâu cả."

Ảnh 4: " Cháu mở tivi lên giúp à nhé? Bà muốn xem dự báo thời tiết."

Ảnh 5: Bà Yến đã quên tắt vòi nước khi ra khỏi nhà.  

Bài 3

Task 3.  Make suggestions. 

(Đưa ra lời đề nghị.)

a)    Your class wants to help the poor in the neighborhood of your school. The following ideas may help you.

(Lớp của bạn muốn giúp đỡ những người nghèo ở gần trường của bạn. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)

Example: I suggest collecting some money.

  • collect unused clothes
  • organize a show to raise money
  • give lessons to poor children
  • help elderly people and war invalids with their chores

b)   Your friend wants to improve his/her English. The following ideas may help you.

(Bạn của bạn muốn nâng cao vốn tiếng Anh của bạn ấy. Các gợi ý dưới đây có thể giúp bạn.)

Example: I suggest (that) you should work harder on your pronunciation.

  • write sentences with new words
  • speak English in class
  • buy a good dictionary
  • do some reading every day 

Phương pháp giải:

 


Lời giải chi tiết:

a)

- I suggest collecting unused clothes.

- I suggest organizing a show to raise money.

- I suggest giving lessons to poor children.

- I suggest helping elderly people and war invalids with their chores.

- I suggest collecting old books and notebooks.

Tạm dịch:

Ví dụ: 

Mình đề nghị gom góp tiền. 

- Mình đề nghị thu gom quần áo không còn sử dụng nữa.

- Mình đề nghị tổ chức chương trình gây quỹ.

- Mình đề nghị dạy học cho học sinh nghèo.

- Mình đề nghị giúp đỡ người già và thương binh làm việc vặt trong nhà.

- Mình đề nghị thu gom sách vở cũ.

b)

I suggest that you should work harder on your pronunciation.

I suggest that you should listen to English programs on the radio or on TV.

I suggest that you should often practice writing English sentences.

I suggest that you should use English with friends in class.

I suggest that you should practice listening to English lessons on tape.

I suggest that you should join an English speaking club.

I suggest that you should have a good English dictionary.

Tạm dịch:

- Mình đề nghị bạn luyện tập phát âm nhiều hơn.

- Mình đề nghị bạn nên nghe các chương trình tiếng Anh trên đài phát hành hay tivi.

- Mình đề nghị bạn nên thường xuyên thực hành viết các câu tiếng Anh. 

- Mình đề nghị bạn nên sử dụng tiếng Anh với các bạn trong lớp.

- Mình đề nghị bạn nên thực hành nghe băng ghi âm tiếng Anh.

- Mình đề nghị bạn nên tham gia câu lạc bộ nói tiếng Anh.

- Mình đề nghị bạn nên có một quyển từ điển tiếng Anh tốt. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close