Getting started - Unit 7 trang 57 SGK Tiếng Anh lớp 9

1. Look at the pictures. Work with a parter to make a list of things the family could do to save energy.

Quảng cáo

Đề bài

Look at the pictures. Work with a partner to make a list of things the family could do to save energy.

(Bạn hãy nhìn vào tranh và thực hành với một bạn cùng lớp liệt kê những việc mà gia đình em có thể làm để tiết kiệm năng lượng.)

Lời giải chi tiết

- They should turn off the faucets when they don't use them.

(Họ nên tắt vòi nước khi không sử dụng.)

- They should switch off the lights when going to bed or out.

(Họ nên tắt đèn khi đi ngủ hoặc đi ra ngoài.)

- They should turn off the television or the radio when they don't watch or listen to.

(Họ nên tắt tivi hoặc radio khi không xem hoặc không nghe.)

>> Xem thêm

Quảng cáo
close