Speak - Unit 7 trang 58 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.Example. I think we should tu off the faucet.I suggest fixing the faucet.

Tổng hợp đề thi giữa kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Task 1:  Look at the expression in the tables and pictures. Make suggestion about how to save energy.

(Nhìn vào các diễn đạt trong bảng và các bức tranh. Đưa ra đề nghị về cách tiết kiệm năng lượng.)

Example: (Ví dụ)

A. I think we should turn off the faucet.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắt vòi nước.)

    I suggest fixing the faucet.

(Tôi đề nghị sửa vòi nước.)

Suggestion (Lời đề nghị)

Response (Phản hồi)

I suggest + V-ing... (Tôi đề nghị ...)

I think we should ... (Tôi nghĩ chúng ta nên...)

Shall we ...? (Chúng ta sẽ...?)

Why don’t we...? (Tại sao chúng ta không...?)

How about + V-ing ...? (Còn việc... thì sao?)

What about + V-ing ...? (Còn việc... thì sao?)

Let’s ... (Chúng ta hãy ...)

OK. (Được thôi.)

That's a good idea. (Ý kiến hay đó.)

All right. (Được thôi.)

No. I don't want to. (Không. Tôi không muốn.)

I prefer to... (Tôi thích... hơn)

Let’s ... (Chúng ta hãy ...)

Lời giải chi tiết:

B. I suggest turning off the electric oven/ cooker. I suggest repairing the cooker. It may be broken.

(Tôi đề nghị tắt bếp điện. / Tôi đề nghị sửa bếp điện. Nó có thể bị hỏng.)

C. Why don't we switch off the fan? Shall we have an electrician mend the fan?

(Tại sao chúng ta không tắt quạt máy./ Chúng ta sẽ nhờ một thợ điện để sửa quạt máy nhỉ?)

D. I think we should turn off the air conditioner.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắt điều hòa.)

E. Let's switch off the lights and the TV.

(Hãy tắt đèn và tivi.)

F. I suggest fixing the faucet in the bathroom.

(Tôi đề nghị sửa vòi nước trong nhà tắm.)

G. I think we should use bikes instead of motorbikes.

(Tôi nghĩ chúng ta nên sử dụng xe đạp thay vì xe máy.)

H. Why don't we use public buses?

(Tại sao chúng ta không sử dụng xe buýt công cộng?)

Quảng cáo
decumar

Bài 2

Task 2:  Work in a group of four. Work out an action plan to save energy for your class. The expression and ideas in section.

(Làm việc trong một nhóm bốn bạn. Lập một chương trình hành động tiết kiệm năng lượng cho lớp của bạn. Các cách diễn đạt và ý tưởng ở phần a) có thể giúp bạn.)

Lời giải chi tiết:

A: I think we should take a shower instead of a bath to save energy.

(Tôi nghĩ chúng ta nên tắm vòi sen thay vì bồn tắm để tiết kiệm năng lượng.)

B: That's a good idea.

(Ý kiến hay đó.)

C: How about making a poster on energy-saving and hanging them around our school?

(Còn việc làm những bảng áp phích về tiết kiệm năng lượng và treo quanh trường học thì sao?)

D: Great! Let's do that.

(Tuyệt vời! Hãy làm thế đi!) 

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close