Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo

Đề bài

Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes

(Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thể nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

How the ocean is polluted

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

Secondly : ______ dropped into the sea.

Thirdly : oil spills ______________

Next : _______________________

Finally : _____________________

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bài nghe:

Our Oceans are becoming extremely polluted. Most of this pollution comes from the land, which means it comes from people. Firstly, there is raw sewage, which is pumped directly into the sea. Many countries, both developed and developing, are guilty of doing this. Secondly, ships drop about 6 million tons of garbage into the sea each year. Thirdly, there are oil spills from ships. A ship has an accident and oil leaks from the vessel. This not only pollutes the water, but it also kills marine life. Next, there waste materials from factories. Without proper regulations, factory owners let the waste run directly into the rivers, which then lead to the sea. And finally, oil is washed from land. This can be a result of carelessness or deliberate dumping of waste. 

Tạm dịch:

Đại dương của chúng ta đang trở nên cực kỳ ô nhiễm. Hầu hết sự ô nhiễm này đến từ đất liền, có nghĩa là do con người. Trước hết, có rác chưa xử lý, cái mà được đưa trực tiếp vào biển. Nhiều đất nước, cả phát triển và đang phát triển, đều chịu trách nhiệm gây ra việc này. Thứ hai, những con tàu thải khoảng 6 tấn rác mỗi năm. Thứ ba, có sự tràn dầu từ các con tàu. Một con tàu có sự cố và dầu rỉ ra từ các tàu thủy lớn. Điều này không những làm ô nhiễm nước, mà còn giết chết sự sống dưới biển. Kế đến, phế thải từ các nhà máy. Không có những quy định đúng đắn, các chủ sở hữu để chất thải đổ trực tiếp ra sông, sau đó đổ ra biển. Và cuối cùng, dầu bị rửa trôi từ đất liền. Điều này có thể do sự bất cẩn hoặc cố tình bơm chất thải ra ngoài.

Lời giải chi tiết

How the ocean is polluted

(Đại dương bị ô nhiễm như thế nào?)

Firstly: raw sewage is pumped directly into the sea.

(Trước tiên: rác chưa xử lý được thải trực tiếp ra biển)

Secondly: garbage is dropped into the sea.

(Thứ hai: rác thải ra biển)

Thirdly: oil spills come from ships at sea.

(Thứ ba: tràn dầu từ các con tàu trên biển)

Next: waste materials come from factories.

(Tiếp theo: phế liệu đến từ các nhà máy)

Finally: oil is washed from the land.

(Cuối cùng: dầu được rửa từ đất liền)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close