Getting Started - Unit 10 trang 83 SGK Tiếng Anh lớp 9

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner :

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED

Look at the pictures of UFOs (Unidentified Flying Objects). Ask and answer with a partner :

(Nhìn những hình ảnh đĩa bay. Hỏi và trả lời với bạn cùng học)

a) Have you ever heard about UFOs? Do you think they really exist?

b) Have you ever seen any films on UFOs ? What were they about?

c) What do you want to know about UFOs ?

d) It you saw a UFO, what would you do ?

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

a) No, I haven't. I don't think they really exist.

b) Yes, I have. The film " The aliens" was about the life of people on the moon.

c) I want to know where it comes from, how it is formed, how it works and if there is any life in it.

d) If I saw a UFO, I would take its photo and go to meet and talk with the people on it.

Tạm dịch: 

a) Bạn đã bao giờ nghe đến UFO  chưa? Bạn có nghĩ nó thật sự tồn tại không?

=> Không, mình chưa. Mình không nghĩ chúng thật sự tồn tại.

b) Bạn đã bao giờ xem phim về UFO chưa? Nó về cái gì?

=> Có, đã từng. Phim " Người ngoài hành tinh" về sự sống của con người trên mặt trăng.

c) Bạn biết gì về UFO?

=> Tôi muốn biết nó từ đâu đến, nó được hình thành như thế nào, nó hoạt động như thế nào và có sự sống trên đó không.

d) Nếu bạn nhìn thấy UFO, bạn sẽ làm gì?

=> Nếu tôi nhìn thấy UFO, tôi sẽ chụp ảnh của nó đến gặp và trò chuyện với người trên đó. 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close