Vocabulary - Phần từ vựng - Unit 8 Tiếng Anh 9

Tổng hợp từ vựng (Vocabulary) tiếng Anh lớp 9 unit 8

Quảng cáo

UNIT 8: CELEBRATIONS

(CÁC DỊP LỄ KỶ NIỆM)

1. 

=> 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

=>  

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

=> 

14. 

15. 

=> 

16. 

17. 

=> 

18. 

19. 

20. 

21. 

=> 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

=> 

29. 

30. 

31.  

Quảng cáo

Tham Gia Group Zalo 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close