Getting started - Unit 1 trang 6 SGK Tiếng Anh 9

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

Quảng cáo

Đề bài

Work with a partner. A foreign pen pal is coming to stay with you for a week. What activities would you do during the visit?

(Thực hành với một bạn cùng học. Môt bạn tâm thư ở nước ngoài sắp đến ở với em một tuần. Trong thời gian thăm, bạn sẽ có những hoạt động gì?)

Lời giải chi tiết

a. I’d take my friend to a traditional festival.

(Tôi sẽ dẫn bạn đến một lễ hội truyền thống.)

b. I’d take him to Van Mieu.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến Văn Miếu.)

c. I’d take him to the Dong Xuan Market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ Đồng Xuân.)

d. I’d take him to an art exhibition or a historical museum.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến triển lãm nghệ thuật hoặc viện bảo tàng lịch sử.)

e. I’d take him to a night market.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến chợ đêm.)

f. I’d take him to a historical building.

(Tôi sẽ dẫn bạn ấy đến một ngôi nhà cổ kính.)

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close