Ngữ pháp: Cụm động từ (Phrasal verbs) - Unit 7 SGK Tiếng Anh 9

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép- động từ có nhiều từ). Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), tu on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

Quảng cáo

PHRASAL VERBS or Multi-word verbs (Động từ kép - động từ có nhiều từ).

Động từ kép (Phrasal verbs) là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a verb) với một tiểu từ (a particle) hay một giới từ (a preposition) hay cả hai (tiểu từ + giới từ) : give Ilf), turn on , look after, get along with. . Động từ kép được chia làm hai loại :

1. Động từ kép có thể phản cách (separable phrasal verbs) : give up. turn on. try on, put on      

Túc từ là danh từ có thể đứng trước hoặc sau tiểu từ.

S + V + tiếu từ + túc từ.

e.g.: You should turn off the lights before leaving home.

(Bạn nên tắt đèn trước khi rời khỏi nhà.)

He’s trying on a jacket. (Anh ấy đang mặc áo khoác.)

S + V + túc từ + tiểu từ.

e.g.: He gave smoking up. (Anh ấy bỏ hút thuốc.)

b. Túc từ là đại  từ nhân xưng luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.

g.: The light is on. Turn it off. (Đèn cháy. Tắt nó đi.)

Here’re the shoes. Try them on. (Giày đây.Thử chúng đi)

2. Động từ không thể phản cách ( Inseparable phrasal verbs): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.

e.g.: You should look after your old parents.

(Bạn phải chăm sóc cha mẹ.)

He looks forward to his brother’s letter.

(Anh ấy mong thư của anh trai.)

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K10 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close