Getting started - Unit 9 trang 74 SGK Tiếng Anh lớp 9

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

Quảng cáo

Đề bài

GETTING STARTED

Match the pictures to the correct words. Then compare your answers with a partner

(Ghép tranh với các từ đúng. Sau đó so sánh câu trả lời của mình với câu trả lời của bạn khác.)

snowstorm         earthquake          volcano          typhoon

Lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải:

Picture 1: snowstorm                     Picture 2: earthquake

Picture 3: volcano                          Picture 4: typhoon

Tạm dịch: 

Ảnh 1: bão tuyết

Ảnh 2: động đất

Ảnh 3: núi lửa

Ảnh 4: bão nhiệt đới

 

Loigiaihay.com

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close