Read - Unit 6 trang 51 SGK Tiếng Anh 9

Read this poem about the environment. MUMMY, OH MUMMY “Mummy, oh Mummy, what’s going to happen If all the pollution goes on?”

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 9 tất cả các môn

Toán - Văn - Anh - Lí - Hóa - Sinh - Sử - Địa - GDCD

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Read this poem about the environment.

(Đọc bài thơ này về môi trường)


MUMMY, OH MUMMY

"Mummy, oh Mummy, what’s going to happen

If all the pollution goes on?”

"Well, the world will end up like a second-hand junk-yard,

With all of its treasures quite gone.

The fields will be littered with plastics and tins,

The streams will be covered with foam.

Now throw those soda bottles over the hedge,

Save us from taking them home.”

“But Mummy, oh Mummy, if I throw the bottles,

Won’t that be polluting the woods?”

“Nonsense! That isn’t the same thing at all,

You just keep quiet and be good.

If you’re going to start getting silly ideas,

I’ll take you home right away.

Because pollution is something that other folks do,

We’re just enjoying our day.”

Bài 1

1. Match each word in A to an appropriate explanation in B. 

(Ghép mỗi từ ở phần A với phần giải thích đúng ở phần B.)

A

B

1. junk-yard

2. end up

3. treasure

4. foam

6. stream

6. hedge

7. folk

a) a row of things forming a fence

b) people

c) a piece of land full of rubbish

d) flow of water

e) mass of bubbles of air or gas

f) valuable or precious things

g) reach a state of

Phương pháp giải:

Dịch bài thơ:

MẸ ƠI MẸ

"Mẹ ơi Mẹ, chuyện gì sẽ xảy ra

Nếu ô nhiễm vẫn tiếp diễn?"

"À! Thế giới sẽ thành bãi rác,

Và tất cả kho báu sẽ biến mất.

Những cánh đồng sẽ đầy túi nhựa và lon

Và những dòng suối phủ đầy bọt nước

Bây giờ hãy ném những cái chai qua hàng rào,

Hãy cứu chúng ta, hãy mang chúng về"

"Nhưng Mẹ ơi Mẹ, nếu con ném chai đi,

Sẽ không có làm ô nhiễm rừng chứ?"

"Thật là thiếu ý thức, làm thế cũng sai,

Con hãy yên lặng và ngoan đi nhé.

Nếu con định làm chuyện gì ngớ ngẩn,

Mẹ sẽ lập tức dẫn con về nhà.

Vì ô nhiễm là do những người khác,

Mẹ và con hãy tận hưởng ngày vui".

Lời giải chi tiết:

1 - c: junk-yard = a piece of land full of rubbish (bãi rác)

2 - g: end up = reach a state of (đến một giai đoạn nào đó)

3 - f: treasure = valuable or precious things (kho báu)

4 - e: foam = mass of bubbles of air or gas (khí gas/ bọt khí)

5 - d: stream = a flow of water (suối)

6 - a: hedge = a row of things forming a fence (hàng rào)

7 - b: folk = people (con người)

Bài 2

2. Answer. Then write the answers in your exercise book.

(Trả lời. Sau đó viết câu trả lời vào vở bài tập.)

1. According to the mother, what will happen if the pollution goes on?

(Theo người mẹ, điều gì sẽ xảy ra nếu sự ô nhiễm tiếp tục?)

2. Who does the mother think to pollute the environment?

(Người mẹ nghĩ ai gây ra ô nhiễm môi trường?)

3. What will happen to the boy if he keeps on asking his mother such questions?

(Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bé cứ tiếp tục hỏi mẹ những câu hỏi như thế này?)

4. Do you think the boy’s question (lines 9-10) is silly? Why (not)?

(Bạn có nghĩ câu hỏi của cậu bé ở dòng 9 - 10 là ngốc nghếch không? Tại sao (không)?)

5. What does the poet want us to learn about keeping the environment unpolluted?

(Nhà thơ muốn chúng ta học gì về việc giữ môi trường không bị ô nhiễm?)

6. What could you do in your school/house to minimize pollution?

(Bạn có thể làm gì ở trường/ nhà để giảm thiểu sự ô nhiễm?)

Lời giải chi tiết:

1. According to the mother, if the pollution goes on, the world will end up like a second-hand junkyard.

(Theo người mẹ, nếu sự ô nhiễm tiếp tục thế giới sẽ giống như một bãi rác đổ nát.)

2. The mother thinks man is polluting the environment he is living in.

(Người mẹ nghĩ con người đang gây ô nhiễm môi trường mà họ đang sống.)

3. If the boy keeps on asking his mother such questions, she will take him home right away.

(Nếu cậu bé cứ hỏi những câu thế này, người mẹ sẽ dẫn cậu bé về nhà ngay lập tức.)

4. Yes, I think it is because he’s polluting the woods or fields with bottles.

(Có, tôi nghĩ thế vì cậu bé đang làm ô nhiễm rừng hoặc những cánh đồng bằng những chiếc lọ.)

5. The poet wants us to learn that keeping the environment unpolluted is a necessary and important thing because it’s our living home with all of its treasure.

(Nhà thơ muốn chúng ta biết rằng giữ môi trường không bị ô nhiễm là điều cần thiết và quan trọng, bởi vì nó là nơi chúng ta sống với tất cả những thứ quý giá.)

6. In our school, we could do something to minimize pollution by keeping it always clean and beautiful and by reducing the amount of garbage as much as we can.

(Trong trường chúng tôi chúng tôi có thể giảm thiểu ô nhiễm môi trường bằng cách giảm lượng rác càng nhiều càng tốt để trường sạch và đẹp.)

 • Write - Unit 6 trang 52 SGK Tiếng Anh 9

  a) Mr. Shat wrote a complaint letter to the director of L&P Company in Ho Chi Minh City. The Jive sections of the letter are not in the right order. Label each section with the appropriate letter: S. C. R. A. or P.

 • Language Focus - Unit 6 trang 55 SGK Tiếng Anh lớp 9

  Change the adjectives into adverbs. Then use the adverbs to complete the sentences. (Chuyển tính từ thành trạng từ. Sau đó sử dụng các trạng từ để hoàn thành câu.)

 • Listen - Unit 6 trang 50 SGK Tiếng Anh 9

  Listen to the report on how our oceans are polluted. Then complete the notes (Nghe bài báo cáo về các đại dương của chúng ta bị ô nhiễm như thế nào. Sau đó hoàn chỉnh những điểm ghi chú)

 • Speak - Unit 6 trang 49 SGK Tiếng Anh 9

  Try to persuade your partner into doing the following things to protect the environment. Use the expressions and the idea clues given. Follow the example.

 • Listen and Read - Unit 6 trang 47 SGK Tiếng Anh lớp 9

  Mr. Brown is talking to some volunteer conservationists. “I want everyone to listen carefully, please. First of all, I’d like you to divide into three groups. Each group should take five plastic bags. Once you have filled a bag, come back to

Quảng cáo

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí

close