Từ vựng Unit 7 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng chủ đề những chỉ dẫn trong lớp học.

Quảng cáo

UNIT 7: CLASSROOM INSTRUCTIONS 

(Những chỉ dẫn trong lớp học) 

1. 

2.  

3. 

4. 

5. 

6.

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

Quảng cáo
close