Ngữ pháp Unit 7 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh. Đưa ra và đáp lại sự xin phép làm gì.

Quảng cáo

1. Đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh

Để đưa ra yêu cầu, mệnh lệnh một cách lịch sự, các em sử dụng cấu trúc sau:

Động từ nguyên thể, please! (Làm ơn,....!)

Ví dụ:

Come in, please! (Xin mời vào!)

Sit down, please! (Làm ơn hãy ngồi xuống!)

2. Đưa ra và phản hồi sự xin phép để làm gì đó

Để xin phép ai đó cho mình làm gì một cách lịch sự, các em sử dụng cấu trúc:

May I + động từ nguyên thể? (Tôi có thể .... không?)

Để đáp lại, các em sử dụng một trong các cấu trúc sau:

Yes, you can/may. (Được, bạn có thể.)

No, you can’t/may not. (Không được, bạn không thể.)

Ví dụ:

1. May I go out? (Tôi có thể ra ngoài không?)

    Yes, you can. (Được, bạn có thể.)

2. May I watch TV? (Tôi có thể xem TV được không?)

    No, you may not. (Không được, bạn không thể.)

Quảng cáo
close