Tiếng Anh lớp 3 Starter A. Numbers trang 7 Global Success

1. Listen, point and repeat. 2. Listen and tick. 3. Read and match.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen, point and repeat. 

(Nghe, chỉ và lặp lại.)


Lời giải chi tiết:

one: số 1

two: số 2

three: số 3

four: số 4

five: số 5

six: số 6

seven: số 7

eight: số 8

nine: số 9

ten: số 10

Bài 2

2. Listen and tick. 

(Nghe và đánh dấu.)


Phương pháp giải:

1: one

2: two

3: three

4: four

5: five

6: six

7: seven

8: eight

9: nine

10: ten

Lời giải chi tiết:

Three. Five. Eight. Ten. (Số 3, số 5, số 8, số 10.)

Bài 3

3. Read and match.

(Đọc và nối.)

Phương pháp giải:

one: số 1

five: số 5

three: số 3

eight: số 8

ten: số 10

Lời giải chi tiết:

1. c

2. e  

3. b

4. a

5. d 

Quảng cáo
close