Ngữ pháp Unit 14 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi đáp về số lượng và miêu tả đồ vật.

Quảng cáo

1. Nói về số lượng của đồ vật trong phòng

Quảng cáo
decumar

Để nói về số lượng của vật gì đó trong phòng, chúng ta sử dụng cấu trúc:

There is a/an + danh từ số ít + in the room. (Có một …. trong phòng.)

There are + some/số đếm + danh từ số nhiều + in the room. (Có … trong phòng.)

Ví dụ:

There is a bed in my bedroom. (Có một cái giường trong phòng tôi.)

There are some pillows in the living room. (Có vài cái gối ở phòng khách.)

There are there chairs in the kitchen. (Có 3 cái ghế trong phòng bếp.) 

2. Miêu tả đồ vật gì đó trong phòng

Để miêu tả đồ vật gì đó, các em sử dụng cấu trúc:

The + danh từ số ít + is + tính từ. (Cái ….)

The + danh từ số nhiều + are + tính từ. (Những cái …) 

Ví dụ:

The window is big. (Cái cửa sổ thật to.)

The books are new. (Những cuốn sách thật là mới.) 

Quảng cáo
close