Ngữ pháp Unit 20 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi và trả lời xem ai nhìn thấy gì; các con vật đang làm gì.

Quảng cáo

1. Hỏi và trả lời về việc ai đó có thể nhìn thấy gì

Để hỏi xem ai đó có thể nhìn thấy gì, các em có thể dùng cấu trúc:

What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy gì?)

Để trả lời, chúng ta có cấu trúc:

I can see …. (Mình có thể nhìn thấy …)

*Mở rộng: Các em cũng có thể thay các chủ ngữ khác (He, She, They,…) vào trong câu.

Ví dụ:

1. What can you see? (Bạn có thể nhìn thấy gì? )

    I can see a tiger. (Mình có thể nhìn thấy một con hổ.)

2. What can they see? (Họ có thể nhìn thấy gì?)

    They can see some elephants. (Họ có thể nhìn thấy vài con voi.)

2. Hỏi về một con vật đang làm gì

Để hỏi về một con vật đang làm gì, chúng ta có cấu trúc:

What’s the ….. doing? (…. đang làm gì vậy?)

Để trả lời, các em sử dụng cấu trúc:

It’s + V-ing. (Nó đang ….)

Ví dụ:

What’s the cat doing? (Con mèo đang làm gì vậy?)

It’s playing with the ball. (Nó đang chơi đùa cùng quả bóng.)

Quảng cáo
close