Ngữ pháp Unit 11 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi về thành viên nào đó trong gia đình.

Quảng cáo

1. Hỏi và trả lời về một thành viên trong gia đình

Để hỏi về một thành viên trong gia đình của ai đó, chúng ta có thể dùng cấu trúc:

Who is this/that? (Đây/Kia là ai vậy?)

Để trả lời, các em sử dụng cấu trúc:

It’s my …. (Đó là … của tôi.)

Ví dụ:

Who is that? (Kia là ai vậy?)

It’s my sister. (Đó là em gái của tớ.)

2. Hỏi về tuổi của một thành viên nào đó trong gia đình   

Để hỏi về tuổi của một thành viên nào đó trong gia đình, các em dùng cấu trúc:

How old is he/she? (Anh ấy/Cô ấy bao nhiêu tuổi rồi?)

Để trả lời, chúng ta có cấu trúc:

He’s/She’s + tuổi. (Anh ấy/Cô ấy … tuổi.)

*Lưu ý:

Khi trả lời về tuổi, các em có thể sử dụng cấu trúc đầy đủ: S + to be + số đếm + year(s) old

hoặc các em có thể trả lời ngắn gọn bằng cách: S + to be + số đếm.

Ví dụ:

She’s eight years old. = She’s eight. (Cô ấy 8 tuổi)

Quảng cáo
close