Ngữ pháp Unit 12 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi và trả lời về nghề nghiệp của ai đó.

Quảng cáo

1. Hỏi về nghề nghiệp của ai đó

Để hỏi và trả lời về nghề nghiệp của ai đó, các em có thể sử dụng những cấu trúc sau:

Cấu trúc 1: 

- What’s his/her job? (Công việc của anh ấy/cô ấy là gì?)

- He’s/She’s a/an …. (Anh ấy/Cô ấy là một …)

Ví dụ:

What’s his job? (Công việc của anh ấy là gì?)

He’s is a police officer. (Anh ấy là một cảnh sát.)

Cấu trúc 2:

- Is he/she a/an …? (Anh ấy/Cô ấy có phải là một … không?)

- Yes, he/she is. (Đúng vậy.)

  No, he/she isn’t. (Không phải.)

Ví dụ:

Is she a teacher? (Cô ấy có phải là một giáo viên không?)

Yes, she is. (Đúng vậy.)

2. Mở rộng

Ngoài những cấu trúc trên ra thì các em cũng có thể sử dụng cấu trúc sau để hỏi nghề nghiệp của ai đó:

What does he/she do? (Anh ấy/Cô ấy làm nghề gì?)

He’s/She’s a/an …. (Anh ấy/Cô ấy là một …)

Ví dụ:

What does he do? (Anh ấy/Cô ấy làm nghề gì?)

He is a cook. (Anh ấy là một đầu bếp.) 

Quảng cáo
close