Ngữ pháp Unit 16 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi và đáp về thú cưng của ai đó.

Quảng cáo

1. Hỏi và đáp về việc ai đó có thú cưng hay không

Quảng cáo
decumar

Để hỏi xem ai đó có thú cưng hay không, chúng ta có cấu trúc:

Do you have any + danh từ số nhiều? (Bạn có …. nào không?)

Để trả lời, các em có thể dùng cấu trúc câu trả lời ngắn:

Yes, I do. (Mình có.)

No, I don’t. (Mình không có.)

Lưu ý: các em có thể bổ sung thông tin cụ thể hơn vào sau câu trả lời Yes/No.

Ví dụ:

1. Do you have any cats? (Cậu có bé mèo nào không?)

    Yes, I do. (Mình có.)

2. Do you have any dogs? (Cậu có bé cún nào không?)

    No, I don’t. I have a goldfish. (Mình không có. Mình có một chú cá vàng.)

2. Hỏi và đáp về số lượng của thú cưng mà ai đó có

Để hỏi về số lượng thú cưng mà ai đó có, các em sử dụng cấu trúc:

How many + danh từ số nhiều + do you have? (Bạn có bao nhiêu …. vậy?)

Để trả lời, chúng ta có các cấu trúc:

I have + số đếm + danh từ. (Mình có …)

I don’t have any + danh từ số nhiều. (Mình không có … nào cả.)

Ví dụ:

1. How many rabbits do you have? (Bạn có bao nhiêu chú thỏ vậy?)

    I have one rabbit. (Mình có 1 bé.)

2. How many cats do you have? (Bạn có bao nhiêu chú mèo vậy?)

    I don’t have any cats. (Mình không có chú mèo nào cả.)

Quảng cáo
close