Từ vựng Unit 19 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng về chủ đề những hoạt động ngoài trời.

Quảng cáo

UNIT 19: OUTDOOR ACTIVITIES 

(Những hoạt động ngoài trời) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Quảng cáo
close