Ngữ pháp Unit 9 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi về màu sắc của đồ vật.

Quảng cáo

1. Hỏi về màu sắc của vật (số ít)

Để hỏi về màu sắc của một vật nào đó (số ít), các em dùng cấu trúc:

What colour is it? (Nó có màu gì?)

Để trả lời, các em dùng cấu trúc:

It’s + màu sắc.  (Nó màu …)

*Lưu ý: It's = It is 

Ví dụ:

What colour is it? (Đó là màu gì?)

It’s white. (Nó có màu trắng.)

2. Hỏi về màu sắc của vật (số nhiều)

Để hỏi về màu sắc của một vật nào đó (số nhiều), các em dùng cấu trúc:

What colour are they? (Chúng có màu gì?)

Để trả lời, các em dùng cấu trúc:

They’re + màu. (Chúng màu …)

Ví dụ:

What colour are they? (Chúng có màu gì?)

They’re red. (Chúng có màu đỏ.)

*Lưu ý: They're = They are 

Quảng cáo
close