Ngữ pháp Unit 15 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc đưa ra lời mời ai đó ăn gì một cách lịch sự. Hỏi đáp về việc ai muốn ăn gì.

Quảng cáo

1. Đưa ra lời mời và đáp lại lời mời ăn/uống gì đó một cách lịch sự

Để mời ai đó ăn/uống một cách lịch sự, chúng ta dùng cấu trúc:

Would you like some …? (Bạn có muốn một chút … không?)

Để nhận lời mời, chúng ta có cấu trúc:

Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

Để từ chối lời mời, các em dùng cấu trúc: 

No, thanks. (Không, cảm ơn.)

Ví dụ:

1. Would you like some milk? (Bạn có muốn một chút sữa không?)

    Yes, please. (Vâng, làm ơn.)

2. Would you like some bread? (Bạn có muốn một chút bánh mì không?)

    No, thanks. (Mình không, cảm ơn.)

2. Hỏi và đáp về việc ai đó muốn ăn/uống gì một cách lịch sự

Để hỏi ai đó có muốn ăn/uống gì một cách lịch sự, chúng ta có cấu trúc:

What would you like to eat/drink? (Bạn muốn ăn/uống gì?)

Để trả lời, các em có thể dùng cấu trúc:

I’d like some …, please. (Mình muốn một chút …, làm ơn.) 

Ví dụ:

1. What would you like to drink? (Bạn muốn uống gì?)

    I’d like some tea, please. (Mình muốn một chút trà, làm ơn.)

2. What would you like to eat? (Bạn muốn ăn gì?) 

    I'd like some yogurt, please. (Mình muốn một chút sữa chua, làm ơn.) 

 

Quảng cáo
close