Từ vựng Unit 10 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng chủ đề những hoạt động mà em làm trong giờ giải lao.

Quảng cáo

UNIT 10: BREAKTIME ACTIVITIES 

(Những hoạt động trong giờ giải lao) 


1. 

2. 

3. 

4.  

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo
close