Tiếng Anh lớp 3 Starter B. The alphabet trang 8 Global Success

1. Listen, point and sing. 2. Read and complete. 3. Count the letters.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen, point and sing. 

(Nghe, chỉ và hát.)Lời giải chi tiết:

The alphabet song

(Bái hát bảng chữ cái)

A B C D E F G

H J K L M N O P

Q R S T U V

W X Y and Z

(W X Y và Z)

Now I know my ABCs.

(Bây giờ tôi đã biết hết bảng chữ cái ABCs.)

Next time will you sing with me?

(Lần sau bạn sẽ hát với tôi không nào?)

Bài 2

2. Read and complete.

(Đọc và hoàn thành.)

Lời giải chi tiết:

1. F

2. J

3. Z

Bài 3

3. Count the letters.

(Đếm số chữ cái.)

Phương pháp giải:

 

 

Lời giải chi tiết:

1. B E N = 1 2 3 = 3

2. M A R Y = 1 2 3 4 = 4

3. L I N D A = 1 2 3 4 5 = 5

Quảng cáo
close