Tiếng Anh lớp 3 Unit 1 Lesson 3 trang 14 Global Success

1. Listen and repeat. 2. Listen and circle. 3. Let’s chant. 4. Read and circle. 5. Let’s write. 6. Project.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Bài 1

Video hướng dẫn giải

1. Listen and repeat.

(Nghe và lặp lại.)


 

h              hello                   Hello, Ben. 

 

b              bye                     Bye, Ben.

Lời giải chi tiết:

h              hello (xin chào)                     Hello, Ben. (Xin Chào, Ben.)

b              bye (tạm biệt)                       Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)

Bài 2

Video hướng dẫn giải

2. Listen and circle.

(Nghe và khoanh chọn.)


1. _________, Ben.

2. _________, Ben.

a. Hi

a. Bye

b. Bye

b. Hello

c. Hello

c. Hi

Phương pháp giải:

Bài nghe:

1. Hello, Ben. (Xin chào, Ben.) 

2. Bye, Ben.  (Tạm biệt, Ben.) 

Lời giải chi tiết:

1. c      2. a

Bài 3

Video hướng dẫn giải

3. Let’s chant.

(Hãy hát theo nhịp.)


Lời giải chi tiết:

Hello. I’m Ben. (Xin chào. Tôi là Ben.)

Hello. I’m Ben. (Xin chào. Tôi là Ben.)

Hi, Ben. Hi, Ben. (Xin chào, Ben. Xin chào, Ben.)

I’m Mai. I’m Mai. (Tôi là Mai. Tôi là Mai.)

 

How are you, Ben? (Bạn có khỏe không, Ben?)

Fine, thank you. (Tôi khỏe, cám ơn.)

Bye, Ben. Bye, Ben. (Tạm biệt, Ben. Tạm biệt, Ben.)

Bye, Mai. Bye, Mai. (Tạm biệt, Ben. Tạm biệt, Ben.)

Bài 4

Video hướng dẫn giải

4. Read and circle.

(Đọc và khoanh chọn.)

1. Hi. I’m Ben.

2. Hello, Mai.

3. Goodbye, Ben.

4. How are you?

a. Bye, Ben.

a. Hi, Ben.

a. Bye, Mai.

a. Hi, Ben.

b. Hello, Ben. I’m Lucy.

b. Goodbye, Ben. 

b. How are you?

b. Fine, thank you.

Lời giải chi tiết:

1. b

2. b

3. a

4. b

1. b

Hi. I’m Ben. (Xin chào. Tôi là Ben.)

Hello, Ben. I’m Lucy. (Xin chào, Ben. Tôi là Lucy.)

2. a

Hello, Mai. (Xin chào, Mai.)

Hi, Ben. (Chào, Ben.)

3. a

Goodbye, Ben. (Tạm biệt, Ben.)

Bye, Mai. (Tạm biệt, Mai.)

4. b

How are you? (Bạn có khỏe không?)

Fine, thank you. (Khỏe, cám ơn.)

Bài 5

Video hướng dẫn giải

5. Let’s write.

(Chúng ta cùng viết.)

1. Lucy: Hi. I’m Lucy.

    You: Hello, Lucy. I’m _______.

2. Ben: How are you?

    You: Fine,  _______.

3. Lucy: Goodbye.

    You:  _______.

Lời giải chi tiết:

1. Lucy: Hi. I’m Lucy. (Xin chào. Mình là Lucy.)

    You: Hello, Lucy. I’m Phuong. (Xin chào, Lucy. Mình là Phương.)

2. Ben: How are you? (Cậu có khỏe không?)

    You: Fine, thank you. (Mình khỏe, cảm ơn.)

3. Lucy: Goodbye. (Tạm biệt.)

    You: Bye. (Tạm biệt.)

Bài 6

Video hướng dẫn giải

6. Project.

(Dự án.)

Phương pháp giải:

- pupil card: thẻ học sinh

- class: lớp

- school: trường

Quảng cáo
close