Ngữ pháp Unit 17 Tiếng Anh 3 Global Success

Cấu trúc hỏi về việc ai đó có gì.

Quảng cáo

Nói về việc ai đó có cái gì

Để nói ai đó có cái gì, chúng ta có cấu trúc:

Quảng cáo
decumar

S + have/has + danh từ. (… có …)

Lưu ý: Động từ “have/has” sẽ thay đổi theo chủ ngữ của câu. Cụ thể:

- I, we, you, they, danh từ số nhiều, 2 tên riêng trở lên + have

- He, she, ít, danh từ số ít, 1 tên riêng duy nhất + has

Ví dụ:

1. I have two cats. (Tôi có 2 chú mèo.)

2. Jane has a parrot. (Jane có một chú vẹt.)  

3. They have a dog. (Họ có một chú cún.) 

Quảng cáo
close