Từ vựng Unit 6 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng chủ đề trường học.

Quảng cáo

UNIT 6: OUR SCHOOL 

(Trường của chúng mình) 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Quảng cáo
close