Từ vựng Unit 1 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng về chủ đề chào hỏi, tạm biệt, cảm ơn.

Quảng cáo

UNIT 1: HELLO

(Xin chào) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo
close