Ngữ pháp Unit 19 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi đáp về việc ai đó đang làm gì.

Quảng cáo

Hỏi và trả lời về việc ai đó đang làm gì 

Quảng cáo
decumar

Để hỏi về việc ai đó đang làm gì, chúng ta có cấu trúc:

What’s he/she doing? (Anh ấy/Cô ấy đang làm gì vậy?)

Để trả lời, các em dùng cầu trúc :

He’s/She’s + V-ing. (Anh ấy/Cô ấy đang …)

Lưu ý:

He’s = He is

She’s = She is

Ví dụ:

1. What’s he doing? (Anh ấy đang làm gì vậy?)

    He’s cycling. (Anh ấy đang đạp xe.)

2. What’s she doing? (Cô ấy đang làm gì vậy?)

    She’s flying a kite. (Cô ấy đang thả diều.)

*Mở rộng: Các em cũng có thể thay thế He/She trong cấu trúc bằng tên riêng của người đó

Ví dụ:

What’s Lucy doing? (Lucy đang làm gì vậy?)

She’s running. (Cô ấy đang chạy.)

Quảng cáo
close