Từ vựng Unit 20 Tiếng Anh 3 Global Success

Từ vựng về chủ đề ở sở thú.

Quảng cáo

UNIT 20: AT THE ZOO 

(Ở sở thú) 


1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

Quảng cáo
close