Ngữ pháp Unit 18 Tiếng Anh 3 Global Success

Các cấu trúc hỏi và đáp về việc ai đó đang làm gì.

Quảng cáo

Hỏi và đáp về việc ai đó đang làm gì

Quảng cáo
decumar

Để hỏi ai đó đang làm gì, chúng ta có cấu trúc:

What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

Để trả lời, các em dùng cấu trúc sau:

I’m + V-ing. (Mình đang ….)

Lưu ý: I’m = I am

Ví dụ:

1. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

    I am watching TV. (Mình đang xem TV.)

2. What are you doing? (Bạn đang làm gì vậy?)

    I am playing guitar. (Mình đang chơi đàn ghi-ta.)

Quảng cáo
close