Trắc nghiệm: Phép cộng các số trong phạm vi 100 000 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền số hoặc chữ số thích hợp vào ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

$\frac{{73315+926}}{?}$
Đáp án của giáo viên lời giải hay
$\frac{{73315+926}}{74241}$
Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ phải sang trái.

Lời giải chi tiết :

Ta có 73 315 + 926 = 74 241

Vậy số cần điền vào ô trống là 74 241.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

46 000 + 13 000 + 27 400 =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

46 000 + 13 000 + 27 400 =

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

46 000 + 13 000 + 27 400 = 59 000 + 27 400

                                        = 86 400

Câu hỏi 3 :

Giá trị của biểu thức 23 300 + 58 600 + 7 500 là:

 • A

  89 400

 • B

  88 400

 • C

  87 400

 • D

  88 500

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

23 300 + 58 600 + 7 500 = 81 900 + 7 500

                                     = 89 400

Câu hỏi 4 :

Một siêu thị buổi sáng bán được 8 254 sản phẩm, buổi chiều siêu thị đó bán được 6 580 sản phẩm, buổi tối bán 3 205 sản phẩm. Hỏi cả ngày siêu thị đó bán được bao nhiêu sản phẩm?

 • A

  14 834 sản phẩm      

 • B

  18 039 sản phẩm

 • C

  17 039 sản phẩm

 • D

  17 939 sản phẩm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Ta tính tổng số sản phẩm bán được vào buổi sáng, buổi chiều và buổi tối.

Lời giải chi tiết :

Cả ngày siêu thị đó bán được số sản phẩm là

8 254 + 6 580 + 3 205 = 18 039 (sản phẩm)

Đáp số: 18 039 sản phẩm

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Năm ngoái, nhà bác Tư thu hoạch được 10 245 kg cà phê. Năm nay, nhà bác Tư thu hoạch được nhiều hơn năm trước 830 kg cà phê.


Vậy cả 2 năm nhà bác Tư thu hoạch được

ki-lô-gam cà phê.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Năm ngoái, nhà bác Tư thu hoạch được 10 245 kg cà phê. Năm nay, nhà bác Tư thu hoạch được nhiều hơn năm trước 830 kg cà phê.


Vậy cả 2 năm nhà bác Tư thu hoạch được

ki-lô-gam cà phê.

Phương pháp giải :

- Tìm số kg cà phê năm nay thu hoạch được

- Tìm số kg cà phê cả 2 năm thu hoạch được

Lời giải chi tiết :

Năm nay, bác Tư thu hoạch được số kg cà phê là

10 245 + 830 = 11 075 (kg)

Cả 2 năm, bác Tư thu hoạch được số kg cà phê là

10 245 + 11 075 = 21 320 (kg)

Đáp số: 21 320 kg cà phê

Câu hỏi 6 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Tổng của $24680$ và $35791$ bằng $69471$”. Bạn Lan nói đúng hay sai ?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Thực hiện phép tính cộng hai số $24680$ và $35791$.

- Kiểm tra kết quả vừa tìm được có bằng với kết quả của bạn Lan nói hay không.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(24\,680+35\,791=60\,471\)

Tổng của hai số bằng $60471$.

Vậy bạn Lan nói sai.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Đoạn đường AB dài \(2345\,m\) và đoạn đường CD dài \(4\,km\). Hai doạn đường này có chung nhau một cây cầu từ C đến B dài \(400\,m\)

Độ dài của đoạn đường từ A đến D là:

$m$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Độ dài của đoạn đường từ A đến D là:

$m$

Phương pháp giải :

- Tìm độ dài đoạn thẳng AC.

- Tìm độ dài đoạn thẳng AD bằng tổng của hai đoạn thẳng AC và CD.

Lời giải chi tiết :

Đổi: \(4\,km = 4000\,m\)

Đoạn đường AC dài số mét là:

\(2345 - 400 = 1945\,\left( m \right)\) 

Đoạn đường AD dài số mét là:

\(1945 + 4000 = 5945\,\left( m \right)\)

Đáp số: \(5945\,m\).

Số cần điền vào chỗ trống là \(5945\)

Câu hỏi 8 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Tổng của số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau với số liền sau của $36100$ là:

A. $46000$

B. $46235$

C. $46335$

D. $46323$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $46335$

Phương pháp giải :

- Tìm số chẵn bé nhất có một chữ số và số liền sau của $36100$

- Tính tổng hai số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Số chẵn bé nhất có năm chữ số khác nhau là: $10234$

Số liền sau của $36100$ là: $36101$

Tổng của hai số đó là:

$10234 + 36101 = 46335$

Đáp số: $46335$.

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính sau:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{13..4..}\\{2..918}\end{array}}}{{\,\,\,\,376..4}}\)

Chữ số còn thiếu ở tổng là:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chữ số còn thiếu ở tổng là:

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính cộng từ phải sang trái để tìm các chữ số còn thiếu.

Lời giải chi tiết :

+) Hàng đơn vị: Vì không có số nào cộng với \(8\) bằng \(4\) nên cần nhẩm \(6+8=14\), viết \(4\) nhớ \(1\).

+) Hàng chục: \(4+1=5\); \(5\) thêm \(1\) bằng \(6\) nên số còn thiếu của tổng là chữ số \(6\).

Tiếp tục nhẩm như vậy thì em được phép toán là:

\(\dfrac{{ + \begin{array}{*{20}{r}}{13746}\\{23918}\end{array}}}{{\,\,\,\,37664}}\)

Câu hỏi 10 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

 

Một cửa hàng xăng dầu, ngày thứ nhất bán được 10 820 lít xăng. Ngày thứ hai bán được nhiều hơn ngày thứ nhất 1 567 lít. Cả hai ngày, cửa hàng đó bán được số lít xăng là:

A. 23 107 lít xăng 

B. 12 387 lít xăng     

C. 23 207 lít xăng

D. 12 965 lít xăng  

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. 23 207 lít xăng

Phương pháp giải :

- Tìm số lít xăng ngày thứ hai cửa hàng bán được bằng cách thực hiện phép cộng.

- Tính số lít xăng mà cả hai ngày bán được.

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ hai cửa hàng đó bán được số lít xăng là:
10 820 + 1 567 = 12 387 (lít)
Cả hai ngày cửa hàng bán được số lít xăng là:
10 820 + 12 387 = 23 207 (lít)
Đáp số: 23 207 lít.

Câu hỏi 11 :

Giá trị của biểu thức 82 352 – 5 600 – 25 000 là:

 • A

  52 752

 • B

  61 752

 • C

  51 752

 • D

  62 752

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Thực hiện tính lần lượt từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

82 352 – 5 600 – 25 000 = 76 752 - 25 000

                                     = 51 752

Câu hỏi 12 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

74 000 – (36 000 – 20 000) =

Đáp án của giáo viên lời giải hay

74 000 – (36 000 – 20 000) =

Phương pháp giải :

Đối với biểu thức có dấu ngoặc ta thực hiện tính trong ngoặc trước.

Lời giải chi tiết :

74 000 – (36 000 – 20 000) = 74 000 - 16 000 

                                         = 58 000

Câu hỏi 13 :

Một siêu thị có 8 590 kg rau quả, siêu thị nhập về thêm 6 315 kg rau quả. Hỏi sau khi bán đi 7 020 kg rau quả thì siêu thị đó còn lại bao nhiêu ki - lô - gam rau quả?

 

 • A

  7 885 kg

 • B

  7 985 kg

 • C

  7 785 kg

 • D

  8 785 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số kg rau quả siêu thị có sau khi nhập thêm

- Tìm số kg rau quả siêu thị có sau khi bán đi

Lời giải chi tiết :

Sau khi nhập thêm siêu thị có số kg rau quả là

8 590 + 6 315 = 14 905 (kg)

Sau khi bán đi siêu thị còn lại số ki-lô-gam rau quả là

14 905 - 7 020 = 7 885 (kg)

Đáp số: 7 885 kg rau quả

Câu hỏi 14 :

Kết quả của biểu thức 8 592 + 9 200 – 15 918 là

 • A

  1 775

 • B

  1 874

 • C

  2 834

 • D

  1 844

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Thực hiện tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải chi tiết :

8 592 + 9 200 – 15 918 = 17 792 - 15 918 

                                      = 1 874

Câu hỏi 15 :

Một nông trường thu hoạch được 19 240 bông hoa hồng, nông trường đã chuyển tới cửa hàng 11 500 bông hoa và chuyển tới siêu thị 6 595 bông hoa. Hỏi nông trường đó còn lại bao nhiêu bông hoa đã thu hoạch?

 • A

  1 155 bông hoa        

 • B

  1 245 bông hoa

 • C

  1 255 bông hoa

 • D

  1 145 bông hoa

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Tính tổng số bông hoa siêu thị đã chuyển tới cửa hàng và siêu thị.

- Tìm số bông hoa còn lại

Lời giải chi tiết :

Số bông hoa hồng nông trường đã chuyển đi là

11 500 + 6 595 = 18 095 (bông hoa)

Số bông hoa nông trường còn lại là

19 240 - 18 095 = 1 145 (bông hoa)

Đáp số: 1 145 bông hoa

Câu hỏi 16 :

Trong 3 tháng đầu năm, một xưởng may đã sản xuất được 9 820 bộ đồng phục học sinh và 12 560 bộ quần áo bảo hộ lao động. Xưởng đã xuất đi 6835 bộ đồng phục học sinh và 10 240 bộ quần áo bảo hộ lao động. Hỏi xưởng đó còn lại tất cả bao nhiêu bộ đồng phục học sinh và quần áo bảo hộ lao động?

 • A

  5 315 bộ

 • B

  5 305 bộ

 • C

  4 305 bộ

 • D

  6 315 bộ

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó may được

- Tìm số bộ đồng phục xưởng đó đã bán đi

- Tìm số bộ đồng phục còn lại

Lời giải chi tiết :

Số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó sản xuất được là

9 820 + 12 560  = 22 380 (bộ)

Số bộ đồng phục và quần áo bảo hộ xưởng đó đã xuất đi là

6 835 + 10 240 = 17 075 (bộ)

Xưởng đó còn lại tất cả số bộ đồng phục học sinh và quần áo bảo hộ lao động là

22 380 - 17 075 = 5 305 (bộ)

Đáp số: 5 305 bộ

Câu hỏi 17 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Kết quả của phép toán $93628 - 71353$ là:

A. $22275$

B. $22265$

C. $22375$

D. $22365$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

A. $22275$

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ rồi chọn đáp án đúng nhất.

Lời giải chi tiết :

Ta có: $93628 - 71353 = 22275$

Vậy kết quả của phép toán là \(22275\).

Đáp án cần chọn là B.

Câu hỏi 18 :
Con hãy lựa chọn đáp án Đúng hoặc Sai

Lan nói rằng “ Hiệu của $92468$ và $9999$ bằng $82469$”. Bạn Lan nói đúng hay sai?

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay
Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính trừ hai số $92468$ và $9999$ rồi kiểm tra kết quả có bằng với kết quả của bạn Lan hay không.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(92\,468-9\,999=82\,469\)

Hiệu của hai số bằng $82469$.

Vậy bạn Lan nói đúng.

Câu hỏi 19 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Cho phép tính:

$\begin{array}{*{20}{r}}
{ - \begin{array}{*{20}{r}}
{9...6...4} \\
{87...3...}
\end{array}} \\
\hline
{1\,2\,5\,\,8\,\,1}
\end{array}$

Chữ số hàng nghìn của số bị trừ có giá trị là:

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Chữ số hàng nghìn của số bị trừ có giá trị là:

Phương pháp giải :

Thực hiện phép tính từ phải sang trái để tìm các chữ số còn thiếu của mỗi hàng.

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{*{20}{r}}
{ - \begin{array}{*{20}{r}}
{99614} \\
{87033}
\end{array}} \\
\hline
{12581}
\end{array}$

Vậy chữ số cần điền vào chỗ trống là $9$.

Câu hỏi 20 :
Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Cho năm chữ số $0;1;\,2;\,3;5$. Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau và số bé nhất có năm chữ số khác nhau tạo thành từ các chữ số đã cho có giá trị là:

A. $42333$

B. $42187$

C. $42975$

D. $42233$

Đáp án của giáo viên lời giải hay

C. $42975$

Phương pháp giải :

- Tìm số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tìm số bé nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành từ các số đã cho.

- Tính hiệu của hai số vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Từ các số đã cho, số lớn nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành là: $53210$

Từ các số đã cho, số bé nhất có năm chữ số khác nhau được tạo thành là: $10235$

Hiệu của hai số vừa tìm được là: $53210 - 10235 = 42975$

Đáp số: \(42\,975\).

close