Trắc nghiệm: Mi-li-mét Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

8 cm =

mm


3 dm =

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi:

1 cm = 10 mm

1 dm = 100 mm

Lời giải chi tiết :

Ta có 8 cm = 80 mm

        3 dm = 300 mm

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

1 m = 

mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

1 m = 

mm

Phương pháp giải :

Áp dụng cách đổi 1 m = 1000 mm

 

Lời giải chi tiết :

Ta có 1 m = 1000 mm

Vậy số cần điền vào ô trống là 1000.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

28 mm + 

mm = 5 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay

28 mm + 

mm = 5 cm

Phương pháp giải :

- Đổi 5 cm sang đơn vị mm

- Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết.

Lời giải chi tiết :

Đổi 5 cm = 50 mm

Ta có 50 mm - 28 mm = 22 mm

Vậy số cần điền vào ô trống là 22.

Câu hỏi 4 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
35 cm + 48 cm ..... 900 mm
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
35 cm + 48 cm
<
900 mm
Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả vế trái.

- Đổi 900 mm sang đơn vị xăng-ti-mét

- Chọn dấu thích hợp để điền vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

35 cm + 48 cm = 83 cm 

900 mm = 90 cm

Vậy 35 cm + 48 cm < 900 mm

Câu hỏi 5 :

Đoạn thẳng AB dài 56mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD là 17mm. Hỏi cả hai đoạn thẳng dài bao nhiêu mi – li- mét ?

 • A

  73 mm

 • B

  129 mm

 • C

  112 mm

 • D

  95 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

- Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 17 mm

- Tìm tổng độ dài 2 đoạn thẳng AB và CD

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

56 - 17= 39 (mm)

Cả 2 đoạn thẳng dài số mi-li-mét là

56 + 39 = 95 (mm)

Đáp số: 95 mm

Câu hỏi 6 :

Đoạn thẳng AB dài 560 mm, đoạn thẳng AB dài hơn đoạn thẳng CD dài là 175 mm. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  735 mm

 • B

  385 mm

 • C

  395 mm

 • D

  635 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB - 175 mm

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

560 - 175 = 385 (mm)

Đáp số: 385 mm

Câu hỏi 7 :
Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Chọn dấu >, <, = thích hợp để điền vào ô trống:

>
<
=
125 mm + 387 mm ..... 5 dm
Đáp án của giáo viên lời giải hay
>
<
=
125 mm + 387 mm
>
5 dm
Phương pháp giải :

- Thực hiện tính kết quả vế trái

- Áp dụng cách đổi 1 dm = 100 mm rồi so sánh

Lời giải chi tiết :

Ta có 125 mm + 387 mm = 512 mm

Đổi 5 dm = 500 mm

Vậy 125 mm + 387 mm > 5 dm

Câu hỏi 8 :

Ốc sên và kiến đi đến trường trên cùng một con đường. Đoạn đường từ nhà kiến đến trường dài 268 mm. Đoạn đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến dài 2 dm. Hỏi đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài bao nhiêu mi-li-mét?

 

 • A

  248 mm

 • B

  468 mm

 • C

  288 mm

 • D

  68 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Đổi 2 dm sang đơn vị mi-li-mét.

- Quãng đường từ nhà ốc sên đến trường = quãng đường từ nhà kiến đến trường + quãng đường từ nhà ốc sên đến nhà kiến.

Lời giải chi tiết :

Đổi 2 dm = 200 mm

Đoạn đường từ nhà ốc sên đến trường dài số mi-li-mét là

268 + 200 = 468 (mm)

Đáp số: 468 mm

 

Câu hỏi 9 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Mỗi tấm gỗ ép dày 2 mm. Người ta ghép chồng 7 tấm gỗ như vậy với nhau để làm một tấm gỗ công nghiệp. Vậy tấm gỗ công nghiệp dày  

 mi-li-mét. (Bỏ qua độ dày của lớp keo dính)

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Mỗi tấm gỗ ép dày 2 mm. Người ta ghép chồng 7 tấm gỗ như vậy với nhau để làm một tấm gỗ công nghiệp. Vậy tấm gỗ công nghiệp dày  

 mi-li-mét. (Bỏ qua độ dày của lớp keo dính)

Phương pháp giải :

Độ dày của tấm gỗ công nghiệp = Độ dày tấm gỗ ép x 7

Lời giải chi tiết :

Tấm gỗ công nghiệp dày số mi-li-mét là

2 x 7 = 14 (mm)

Đáp số: 14 mm

Câu hỏi 10 :

Một búp măng ngày hôm qua cao 167 mm so với mặt đất. Ngày hôm nay búp măng đó đã cao 295 mm so với mặt đất. Hỏi sau một ngày búp măng đó cao thêm được bao nhiêu mi-li-mét?

 • A

  138 mm

 • B

  462 mm

 • C

  128 mm

 • D

  362 mm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Số mm búp măng cao thêm = Số mm của búp măng ngày hôm này - Số mm của búp măng ngày hôm qua

Lời giải chi tiết :

Sau một ngày, búp măng cao thêm được số mi-li-mét là

295 - 167 = 128 (mm)

Đáp số: 128 mm

close