Trắc nghiệm: Làm tròn số Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Câu 3 :

Tú muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 300 viên. Theo em, Tú nên chọn hộp kẹo nào?

 • A

  Hộp A

 • B

  Hộp B

 • C

  Hộp C

 • D

  Hộp D

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Đáp án

Làn tròn số 84 đến hàng chục thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng chục, nếu chữ số hàng đơn vị là 1, 2, 3, 4 thì giữ nguyên chữ số hàng chục

Sau khi làm tròn số đến hàng chục thì chữ số hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 84 đến hàng chục thì được số 80 (Vì chữ số hàng đơn vị là 4).

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Đáp án

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Làm tròn số 764 đến hàng trăm thì được số 800 vì chữ số hàng chục là 6.

Câu 3 :

Tú muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 300 viên. Theo em, Tú nên chọn hộp kẹo nào?

 • A

  Hộp A

 • B

  Hộp B

 • C

  Hộp C

 • D

  Hộp D

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Khi làm tròn số đến hàng trăm, nếu chữ số hàng chục là 5, 6, 7, 8 hoặc 9 thì thêm 1 vào chữ số hàng trăm.

Sau khi làm tròn số đến hàng trăm thì chữ số hàng chục và hàng đơn vị là chữ số 0.

Lời giải chi tiết :

Tú muốn chọn một hộp kẹo có khoảng 300 viên. Như vậy Tú đã làm tròn số viên kẹo đến hàng trăm.

Như vậy Tú cần chọn hộp kẹo C.

close