Trắc nghiệm: Tìm số bị chia, tìm số chia Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

: 7 = 5

Đáp án của giáo viên lời giải hay

: 7 = 5

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

...... : 7 = 5

  5 x 7 = 35

Vậy số cần điền vào ô trống là 35.

Câu hỏi 2 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

16 : 

= 2

Đáp án của giáo viên lời giải hay

16 : 

= 2

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

16 : ...... = 2

16 : 2 = 8

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

Câu hỏi 3 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào ô trống là 

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Số thích hợp điền vào ô trống là 

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

Ta có 45 : 5 = 9.

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

Câu hỏi 4 :

Có 40 khách du lịch đi tham quan trên các thuyền. Biết rằng mỗi thuyền có 5 khách du lịch. Hỏi có mấy thuyền chở khách du lịch như vậy?

 • A

  7 thuyền

 • B

  8 thuyền

 • C

  9 thuyền

 • D

  10 thuyền

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Số du khách trên mỗi thuyền = Số du khách có tất cả : Số thuyền

Lời giải chi tiết :

Số thuyền chở khách du lịch là

40 : 5 = 8 (thuyền)

Đáp số: 8 thuyền

Câu hỏi 5 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có một số quyển truyện chia đều cho 6 em, mỗi em được 5 quyển truyện.


Vậy có tất cả

quyển truyện.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có một số quyển truyện chia đều cho 6 em, mỗi em được 5 quyển truyện.


Vậy có tất cả

quyển truyện.

Phương pháp giải :

Số quyển truyện có tất cả = Số quyển truyện của mỗi em x Số em

Lời giải chi tiết :

Số quyển truyện có tất cả là

5 x 6 = 30 (quyển truyện)

Đáp số: 30 quyển truyện

Câu hỏi 6 :

Thương của hai số là 7, biết số chia là 5. Vậy số bị chia là

 • A

  12

 • B

  32

 • C

  35

 • D

  30

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Muốn tìm số bị chia ta lấy thương nhân với số chia.

Lời giải chi tiết :

Số bị chia là 5 x 7 = 35.

Câu hỏi 7 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Có một số viên bi chia thành 4 túi. Mỗi túi có 5 viên bi. Nếu chia số bi đó thành mỗi túi 2 viên bi thì chia được

túi.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Có một số viên bi chia thành 4 túi. Mỗi túi có 5 viên bi. Nếu chia số bi đó thành mỗi túi 2 viên bi thì chia được

túi.

Phương pháp giải :

- Tìm số viên bi

- Tìm số túi chia được.

Lời giải chi tiết :

Số viên bi có tất cả là

5 x 4 = 20 (viên bi)

Số túi bi chia được là

20 : 2 = 10 (túi)

Đáp số: 10 túi

Câu hỏi 8 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Một công ty vận tải có 45 chiếc xe ô tô. Mỗi đội gồm 5 chiếc xe ô tô.


Vậy công ty có

đội xe như thế.

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Một công ty vận tải có 45 chiếc xe ô tô. Mỗi đội gồm 5 chiếc xe ô tô.


Vậy công ty có

đội xe như thế.

Phương pháp giải :

Số đội xe = Số ô tô có tất cả : Số ô tô ở mỗi đội

Lời giải chi tiết :

Công ty có số đội xe là

45 : 5 = 9 (đội)

Đáp số: 9 đội

Câu hỏi 9 :

Trong một buổi liên hoan, bạn Nam xếp lên mỗi bàn 6 cái bánh ngọt và 2 cái bánh pizza. Hỏi 5 bàn như vậy có tất cả bao nhiêu cái bánh.

 • A

  30

 • B

  40

 • C

  12

 • D

  34

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số chiếc bánh ngọt trên mỗi bàn

- Tìm số chiếc bánh ngọt trên 5 bàn

Lời giải chi tiết :

Số cái bánh ngọt trên mỗi bàn là

6 + 2 = 8 (cái bánh)

5 bàn như thế có số cái bánh là

8 x 5 = 40 (cái bánh)

Đáp số: 40 cái bánh

Câu hỏi 10 :
Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Tìm x biết $18:x = 2$. Vậy x là

Đáp án của giáo viên lời giải hay

Tìm x biết $18:x = 2$. Vậy x là

Phương pháp giải :

Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương.

Lời giải chi tiết :

$18:x = 2$

$x = 18:2$

$x = 9$

Vậy số cần điền vào ô trống là 9.

close