Trắc nghiệm: Giảm một số đi một số lần Toán 3 Chân trời sáng tạo

Làm bài tập
Câu hỏi 1 :
Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn Đúng hoặc Sai cho mỗi câu dưới đây:

87 giảm 3 lần được số 19.

Đúng
Sai

18 gấp 4 lần được số 72.

Đúng
Sai

96 giảm 4 lần được số 23.

Đúng
Sai
Đáp án của giáo viên lời giải hay

87 giảm 3 lần được số 19.

Đúng
Sai

18 gấp 4 lần được số 72.

Đúng
Sai

96 giảm 4 lần được số 23.

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết :

87 giảm 3 lần được số 19  (Sai vì 87 : 3 = 29)

18 gấp 4 lần được số 72    (Đúng)

96 giảm 4 lần được số 23  (Sai vì 96 : 4 = 24)

Câu hỏi 2 :

Trên cây có 65 quả bưởi. Sau khi hái, số quả trên cây giảm đi 5 lần. Hỏi trên cây còn lại bao nhiêu quả bưởi.

 • A

  15 quả

 • B

  14 quả

 • C

  12 quả

 • D

  13 quả

Đáp án của giáo viên lời giải hay : D

Phương pháp giải :

Số quả bưởi còn lại trên cây = Số quả bưởi có tất cả : 5

 

Lời giải chi tiết :

Trên cây còn lại số quả bưởi là

65 : 5 = 13 (quả)

Đáp số: 13 quả bưởi

Câu hỏi 3 :

Đoạn thẳng AB dài 63 cm. Nếu giảm độ dài đoạn thẳng đó 3 lần thì được đoạn thẳng CD. Độ dài đoạn thẳng CD là

 • A

  66 cm

 • B

  21 cm

 • C

  20 cm

 • D

  60 cm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

Độ dài đoạn thẳng CD = Độ dài đoạn thẳng AB : 3

Lời giải chi tiết :

Độ dài đoạn thẳng CD là

63 : 3 = 21 (cm)

Đáp số: 21 cm

Câu hỏi 4 :

Huệ có 76 nhãn vở, Huệ cho Lan một số nhãn vở. Số nhãn vở còn lại của Huệ giảm đi 4 lần so với lúc đầu. Hỏi Huệ cho Lan bao nhiêu nhãn vở?

 • A

  19 nhãn vở     

 • B

  38 nhãn vở

 • C

  57 nhãn vở     

 • D

  35 nhãn vở

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số nhãn vở của Huệ còn lại = Số nhãn vở ban đầu : 4

- Tìm số nhãn vở Huệ cho Lan

Lời giải chi tiết :

Số nhãn vở còn lại của Huệ là

76 : 4 = 19 (nhãn vở)

Huệ cho Lan số nhãn vở là

76 - 19 = 57 (nhãn vở)

Đáp số: 57 nhãn vở

Câu hỏi 5 :

Có hai bao gạo, bao thứ nhất đựng 72 kg gạo và đựng gấp 3 lần bao thứ hai. Hỏi bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

 • A

  24 kg

 • B

  48 kg

 • C

  40 kg

 • D

  45 kg

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm số kg gạo ở bao thứ hai = Số kg ở bao thứ nhất : 3

- Tìm số kg bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai.

Lời giải chi tiết :

Bao thứ hai đựng số ki-lô-gam gạo là

72 : 3 = 24 (bao gạo)

Bao thứ nhất đựng nhiều hơn bao thứ hai số ki-lô-gam gạo là

72 - 24 = 48 (kg)

Đáp số: 48 kg

Câu hỏi 6 :

Một cửa hàng có 96 lít sữa bò, ngày thứ nhất bán được $\frac{1}{6}$ số lít sữa bò đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít sữa bò.

 • A

  80 lít

 • B

  16 lít

 • C

  32 lít

 • D

  64 lít

Đáp án của giáo viên lời giải hay : A

Phương pháp giải :

- Tìm số lít sữa bò bán trong ngày thứ nhất = Số lít sữa bò của cửa hàng : 6

-Tìm số lít sữa bò còn lại

Lời giải chi tiết :

Ngày thứ nhất cửa hàng bán được số lít sữa là

96 : 6 = 16 (lít)

Cửa hàng còn lại số lít sữa là

96 - 16 = 80 (lít)

Đáp số: 80 lít

 

Câu hỏi 7 :

Một số giảm đi 5 lần thì bằng 18. Hỏi số đó giảm đi 6 lần thì được kết quả là bao nhiêu?

 • A

  90

 • B

  30

 • C

  15

 • D

  14

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Để tìm số đó ta lấy 5 nhân với 18.

- Muốn giảm một số đi một số lần ta lấy số đó nhân với số lần.

Lời giải chi tiết :

Một số giảm đi 5 lần thì bằng 18 nên số đó là 18 x 5 = 90.

Số đó giảm đi 6 lần thì được kết quả là 90 : 6 = 15.

 

Câu hỏi 8 :

Một cuộn dây dài 84 mét, người ta chia cuộn dây đó thành hai đoạn. Biết đoạn thứ nhất dài bằng $\frac{1}{4}$ độ dài cuộn dây. Hỏi đoạn thứ hai dài bao nhiêu mét?

 • A

  21 m

 • B

   63 m

 • C

  42 m

 • D

  40 m

Đáp án của giáo viên lời giải hay : B

Phương pháp giải :

- Tìm độ dài đoạn dây thứ nhất = Độ dài cuộn dây : 4

- Tìm độ dài đoạn dây thứ hai

Lời giải chi tiết :

Đoạn dây thứ nhất dài số mét là

84 : 4 = 21 (mét)

Đoạn dây thứ hai dài số mét là

84 - 21 = 63 (mét)

Đáp số: 63 mét

Câu hỏi 9 :

Một người trong $\frac{1}{2}$ giờ làm được 60 sản phẩm. Hỏi trong $\frac{1}{3}$ giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm?

 • A

  120 sản phẩm

 • B

  30 sản phẩm

 • C

  40 sản phẩm

 • D

  90 sản phẩm

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

Tìm một giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm.

Tìm $\frac{1}{3}$ giờ người đó làm được bao nhiêu sản phẩm = Số vừa tìm được : 3

Lời giải chi tiết :

Một giờ người đó làm được số sản phẩm là

60 x 2 = 120 (sản phẩm)

$\frac{1}{3}$ giờ người đó làm được số sản phẩm là

120: 3 = 40 (sản phẩm)

Đáp số: 40 sản phẩm

Câu hỏi 10 :

Có hai thùng nước mắm, thùng thứ nhất có 52 chai, thùng thứ hai nếu bớt ra 6 chai thì số còn lại kém thùng thứ nhất 2 lần. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu chai nước mắm.

 • A

  26 chai

 • B

  20 chai

 • C

  32 chai

 • D

  30 chai

Đáp án của giáo viên lời giải hay : C

Phương pháp giải :

- Tìm số chai ở thùng thứ hai sau khi bớt 6 chai bằng số chai ở thùng thứ nhất : 2

- Tìm số chai ở thùng thứ hai = Kết quả vừa tìm được + 6

Lời giải chi tiết :

Sau khi bớt 6 chai, thùng thứ hai còn lại số chai là

52 : 2 = 26 (chai)

Số chai của thùng thứ hai ban đầu là

26 + 6 = 32 (chai)

Đáp số: 32 chai

close