Trắc nghiệm: Nhân nhẩm, chia nhẩm Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

20 x 3 =

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

80 : 4 =

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

20 x 3 =

Đáp án

20 x 3 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục nhân với thừa số thứ hai rồi viết thêm số 0 vào sau kết quả tìm được.

Lời giải chi tiết :

2 chục x 3 = 6 chục

Vậy 20 x 3 = 60.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Đáp án

Mỗi chiếc can chứa 30 lít nước. 

Vậy 3 can như thế chứa được tất cả

lít nước.

Phương pháp giải :

Để tìm số lít nước trong 3 can ta lấy số lít nước trong một can nhân với 3.

Lời giải chi tiết :

3 can như thế chứa được tất cả số lít nước là

30 x 3 = 90 (lít nước)

Đáp số: 90 lít nước

Câu 3 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Đáp án

Nam giúp mẹ xếp đũa lên các bàn ăn. Mỗi bàn xếp 5 đôi đũa. Nam đếm được có 10 bàn ăn.


Vậy Nam cần xếp tất cả

chiếc đũa.

Phương pháp giải :

- Tìm số chiếc đũa trên mỗi bàn ăn.

- Tính nhẩm số chiếc đũa Nam cần xếp.

Lời giải chi tiết :

Mỗi bàn ăn có số chiếc đũa là:

2 x 5 = 10 (chiếc)

10 bàn ăn cần xếp tất cả số chiếc đũa là:

10 x 10 = 100 (chiếc đũa)

Đáp số: 100 chiếc đũa

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

80 : 4 =

Đáp án

80 : 4 =

Phương pháp giải :

Lấy chữ số hàng chục của số bị chia chia cho số chia rồi viết thêm chữ số 0 sau kết quả vừa tìm được.

Lời giải chi tiết :

Tính nhẩm:

8 chục : 4 = 2 chục

Vậy 80 : 4 = 20

Câu 5 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Đáp án

Gia đình bác Nam thu hoạch được 600 quả dưa hấu. Bác chia đều số dưa hấu vào 3 chuyến xe để chở đến các cửa hàng.


Vậy mỗi chuyến xe chở được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu trên mỗi chuyến = Số quả dưa hấu thu hoạch được : Số chuyến

Lời giải chi tiết :

Mỗi chuyến chở được số quả dưa hấu là

600 : 3 = 200 (quả)

Đáp số: 200 quả dưa hấu

close