Trắc nghiệm: Hình tròn Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Bán kính của hình tròn là:

 • A

  JK

 • B

  NL

 • C

  OJ

 • D

  ML

Câu 2 :

Đường kính CD có độ dài bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

 • A

  8 cm

 • B

  16 cm

 • C

  4 cm

 • D

  10 cm

Câu 3 :

Hình tròn trên có số đường kính là:

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Bán kính của hình tròn là:

 • A

  JK

 • B

  NL

 • C

  OJ

 • D

  ML

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ để xác định bán kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết :

Bán kính của hình tròn là OJ.

Câu 2 :

Đường kính CD có độ dài bằng bao nhiêu xăng-ti-mét?

 • A

  8 cm

 • B

  16 cm

 • C

  4 cm

 • D

  10 cm

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Để tìm độ dài đường kính ta lấy độ dài bán kính OC nhân với 2.

Lời giải chi tiết :

Ta có bán kính OC = 8 cm.

Đường kính CD có độ dài là

8 x 2 = 16 (cm)

Đáp số: 16 cm

 

Câu 3 :

Hình tròn trên có số đường kính là:

 • A

  4

 • B

  3

 • C

  2

 • D

  1

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Quan sát hình vẽ rồi xác định đường kính của hình tròn.

Lời giải chi tiết :

Hình tròn tâm O có 3 đường kính là BA, CD, EG.

close