Trắc nghiệm: Bảng nhân 4 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 :

Phép nhân nào thích hợp với hình vẽ sau:

 • A

  2 x 10 = 20

 • B

  4 x 5 = 20

 • C

  4 x 4 = 16

 • D

  4 x 6 = 24

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 x

= 32

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, hoặc = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
4 x 9 ..... 7 x 5
Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Tư thu hoạch dưa hấu vào xếp đều vào các rổ, mỗi rổ có 4 quả dưa hấu. Bạn Nam đếm được có 7 rổ như vậy. Bác Tư đã thu hoạch được

quả dưa hấu.

Câu 5 :

Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

 • A

  32 cái ghế

 • B

  36 cái ghế

 • C

  38 cái ghế

 • D

  40 cái ghế

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Câu 7 :

Số thích hợp để điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  36 ; 24 ; 20

 • B

  38 ; 26 ; 24

 • C

  35 ; 23 ; 18

 • D

  36 ; 26 ; 22

Lời giải và đáp án

Câu 1 :

Phép nhân nào thích hợp với hình vẽ sau:

 • A

  2 x 10 = 20

 • B

  4 x 5 = 20

 • C

  4 x 4 = 16

 • D

  4 x 6 = 24

Đáp án : B

Phương pháp giải :

Đếm số chiếc bánh trong mỗi hộp và số hộp bánh rồi chọn phép nhân thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Quan sát tranh ta thấy:

Mỗi hộp bánh có 4 chiếc bánh, vậy 5 hộp bánh có 20 chiếc bánh.

Ta có phép nhân 4 x 5 = 20.

Câu 2 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Viết số thích hợp vào ô trống:

4 x

= 32

Đáp án

4 x

= 32

Phương pháp giải :

Tính nhẩm dựa vào bảng nhân 4 rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 8 = 32.

Vậy số cần điền vào ô trống là 8.

Câu 3 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, hoặc = thích hợp vào ô trống:

>
<
=
4 x 9 ..... 7 x 5
Đáp án
>
<
=
4 x 9
>
7 x 5
Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả ở hai vế rồi chọn dấu thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 9 = 36

        7 x 5 = 35

Vậy 4 x 9 > 7 x 5

Câu 4 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Bác Tư thu hoạch dưa hấu vào xếp đều vào các rổ, mỗi rổ có 4 quả dưa hấu. Bạn Nam đếm được có 7 rổ như vậy. Bác Tư đã thu hoạch được

quả dưa hấu.

Đáp án

Bác Tư thu hoạch dưa hấu vào xếp đều vào các rổ, mỗi rổ có 4 quả dưa hấu. Bạn Nam đếm được có 7 rổ như vậy. Bác Tư đã thu hoạch được

quả dưa hấu.

Phương pháp giải :

Số quả dưa hấu thu hoạch được = Số quả dưa hấu ở mỗi rổ x số rổ

Lời giải chi tiết :

Bác Tư đã thu hoạch được số quả dưa hấu là

4 x 7 = 28 (quả)

Đáp số: 28 quả

 

Câu 5 :

Mỗi bàn ăn xếp 4 cái ghế. Hỏi 10 bàn ăn như vậy xếp bao nhiêu cái ghế?

 • A

  32 cái ghế

 • B

  36 cái ghế

 • C

  38 cái ghế

 • D

  40 cái ghế

Đáp án : D

Phương pháp giải :

Để tìm số cái ghế ta lấy số ghế ở mỗi bàn nhân với số bàn ăn.

Lời giải chi tiết :

10 bàn ăn như vậy xếp được số cái ghế là

4 x 10 = 40 (cái ghế)

Đáp số: 40 cái ghế

Câu 6 : Con hãy điền từ / cụm từ/ số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào ô trống:

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Đáp án

Số thích hợp điền vào dấu ? là

Phương pháp giải :

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải chi tiết :

Ta có 4 x 7 = 28.

Vậy số cần điền vào ô trống là 28.

Câu 7 :

Số thích hợp để điền vào ô trống lần lượt là:

 • A

  36 ; 24 ; 20

 • B

  38 ; 26 ; 24

 • C

  35 ; 23 ; 18

 • D

  36 ; 26 ; 22

Đáp án : A

Phương pháp giải :

Dãy số gồm các số là tích của 4 nhân với các số 10, 9, 8, 7, ....

Tính nhẩm rồi chọn đáp án thích hợp.

Lời giải chi tiết :

Dãy số gồm các số là tích của 4 nhân với một số theo thứ tự 10, 9, 8, ....3.

Vậy các số còn thiếu là 36 ; 24 ; 20.

close