Trắc nghiệm: Bảng chia 6 Toán 3 Chân trời sáng tạo

Đề bài

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các phép tính có cùng kết quả với nhau:

6 x 4

54 : 6

6 x 5

42 : 6

18 : 2

21 : 3

3 x 8

3 x 10

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = vào ô trống cho thích hợp.

>
<
=
48 : 6 ..... 36 : 4
Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi kết luận sau:

6 x 7 : 3 = 12

Đúng
Sai

102 – 6 x 3 = 84

Đúng
Sai

96 + 42 : 6 = 23

Đúng
Sai
Câu 4 :

Mỗi ngăn có 6 chiếc ba lô. Hỏi 48 chiếc ba lô thì cần xếp vào mấy ngăn như thế?

 • A

  6 ngăn

 • B

  7 ngăn

 • C

  8 ngăn

 • D

  9 ngăn

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào đã tô $\dfrac{1}{6}$ hình ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 6 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu $>,<$ hoặc $=$ vào chỗ trống:

$36{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }}$

$5$

Câu 7 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Biết $26{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} < {\rm{ }}a{\rm{ }} < {\rm{ }}6{\rm{ }} \times {\rm{ }}9.$

Giá trị của số $a$ là:

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Biết $x{\rm{ }} \times {\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}18$ và $y{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}7$.

Giá trị của $x+y$ là:

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm nay mẹ $36$ tuổi, tuổi con bằng $\dfrac{1}{6}$ tuổi mẹ. Năm nay, con có số tuổi là:

A. $5$ tuổi

B. $6$ tuổi

C. $7$ tuổi

D. $8$ tuổi

Câu 10 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$x{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}2($ dư \(3)\)


$x=2\times $

$+$


$x=$

Lời giải và đáp án

Câu 1 : Con hãy ghép đáp án ở cột A với đáp án tương ứng ở cột B

Ghép các phép tính có cùng kết quả với nhau:

6 x 4

54 : 6

6 x 5

42 : 6

18 : 2

21 : 3

3 x 8

3 x 10

Đáp án

6 x 4

3 x 8

54 : 6

18 : 2

6 x 5

3 x 10

42 : 6

21 : 3

Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả các phép tính dựa vào các bảng nhân, bảng chia đã học.

Lời giải chi tiết :

Ta ghép như sau:

6 x 4 = 3 x 8

54 : 6 = 18 : 2

6 x 5 = 3 x 10

42 : 6 = 21 : 3

Câu 2 : Con hãy bấm vào từ/cụm từ sau đó kéo thả để hoàn thành câu/đoạn văn

Kéo thả dấu >, <, = vào ô trống cho thích hợp.

>
<
=
48 : 6 ..... 36 : 4
Đáp án
>
<
=
48 : 6
<
36 : 4
Phương pháp giải :

Tính nhẩm kết quả ở hai vế rồi kéo thả dấu thích hợp vào ô trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có 48 : 6 = 8

        36 : 4 = 9

Vậy 48 : 6 < 36 : 4

Câu 3 : Con hãy tích vào ô đúng hoặc sai cho mỗi câu (khẳng định) dưới đây.

Chọn đúng hoặc sai cho mỗi kết luận sau:

6 x 7 : 3 = 12

Đúng
Sai

102 – 6 x 3 = 84

Đúng
Sai

96 + 42 : 6 = 23

Đúng
Sai
Đáp án

6 x 7 : 3 = 12

Đúng
Sai

102 – 6 x 3 = 84

Đúng
Sai

96 + 42 : 6 = 23

Đúng
Sai
Phương pháp giải :

- Với biểu thức chỉ chứa các phép tính nhân, chia ta thực hiện từ trái sang phải.

- Với biểu thức chứa phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép nhân, chia trước, thực hiện phép cộng, trừ sau.

 

Lời giải chi tiết :

6 x 7 : 3 = 42 : 3 = 14 

102 - 6 x 3 = 102 - 18 = 84

96 + 42 : 6 = 96 + 7 = 103

 

Câu 4 :

Mỗi ngăn có 6 chiếc ba lô. Hỏi 48 chiếc ba lô thì cần xếp vào mấy ngăn như thế?

 • A

  6 ngăn

 • B

  7 ngăn

 • C

  8 ngăn

 • D

  9 ngăn

Đáp án : C

Phương pháp giải :

Số ngăn = Số chiếc ba lô có tất cả : Số chiếc ba lô ở mỗi ngăn

Lời giải chi tiết :

48 chiếc ba lô thì cần xếp vào số ngăn là

48 : 6 = 8 (ngăn)

Đáp số: 8 ngăn

Câu 5 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Đáp án nào đã tô $\dfrac{1}{6}$ hình ?

A. 

B. 

C. 

D. 

Đáp án

A. 

Phương pháp giải :

Chọn đáp án có hình được chia thành $6$ phần bằng nhau và tô một phần.

Lời giải chi tiết :

Hình đã tô $\dfrac{1}{6}$ hình tròn là hình A.

Đáp án cần chọn là A.

Câu 6 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền dấu $>,<$ hoặc $=$ vào chỗ trống:

$36{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }}$

$5$

Đáp án

$36{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }}$

$5$

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của phép chia.

- So sánh và điền dấu thích hợp vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

Ta có: \(\underbrace{36:6}_6>5\)

Dấu cần điền vào chỗ trống là  $ > $.

Câu 7 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Biết $26{\rm{ }} \times {\rm{ }}2{\rm{ }} < {\rm{ }}a{\rm{ }} < {\rm{ }}6{\rm{ }} \times {\rm{ }}9.$

Giá trị của số $a$ là:

Đáp án

Giá trị của số $a$ là:

Phương pháp giải :

- Tính giá trị của $26{\rm{ }} \times {\rm{ }}2$ và $6{\rm{ }} \times {\rm{ }}9$.

- So sánh và tìm số thỏa mãn các điều kiện rồi điền vào chỗ trống.

Lời giải chi tiết :

$26 \times 2 = 52$

$6 \times 9 = 54$

Vì $52 < {\rm{ }}53 < 54$ nên số $ a$ cần tìm có giá trị là $53$ .

Số cần điền vào chỗ trống là \(53\).

Câu 8 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống.

Biết $x{\rm{ }} \times {\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}18$ và $y{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}7$.

Giá trị của $x+y$ là:

Đáp án

Giá trị của $x+y$ là:

Phương pháp giải :

- Tìm thừa số $x$ và số bị chia $y$ chưa biết.

- Tìm tổng \(x+y\).

Lời giải chi tiết :

$\begin{array}{l}x \times 6 = 18\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,\;x = 18:6\\\,\,\,\,\,\,\,\, \,\;x= \,\,\,\,\,\,3\end{array}$             $\begin{array}{l}y:6 = 7\\\,\,\,\,\,\,\,\;y = 7 \times 6\\\,\,\,\,\,\,\,\,\,y=  42\end{array}$

$x + {\rm{ }}y{\rm{ }} = {\rm{ }}3{\rm{ }} + {\rm{ }}42{\rm{ }} = {\rm{ }}45$

Giá trị cần điền vào chỗ trống là $45$.

Câu 9 : Con hãy chọn đáp án đúng nhất

Năm nay mẹ $36$ tuổi, tuổi con bằng $\dfrac{1}{6}$ tuổi mẹ. Năm nay, con có số tuổi là:

A. $5$ tuổi

B. $6$ tuổi

C. $7$ tuổi

D. $8$ tuổi

Đáp án

B. $6$ tuổi

Phương pháp giải :

Ta cần lấy tuổi của mẹ chia làm $6$ phần bằng nhau và lấy $1$ phần.

Lời giải chi tiết :

Năm nay con có số tuổi là:

$36{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}6$  (tuổi)

                               Đáp số: $6$ tuổi.

Đáp án cần chọn là B.

Câu 10 : Con hãy điền từ/cụm từ/số thích hợp vào các ô trống

Điền số thích hợp vào chỗ trống:

$x{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}2($ dư \(3)\)


$x=2\times $

$+$


$x=$

Đáp án

$x{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}2($ dư \(3)\)


$x=2\times $

$+$


$x=$

Phương pháp giải :

Trong phép chia có dư, muốn tìm số bị chia, ta cần lấy thương nhân với số chia rồi cộng thêm số dư.

Lời giải chi tiết :

$x{\rm{ }}:{\rm{ }}6{\rm{ }} = {\rm{ }}2($ dư \(3)\)

$\;\;\;\;\;x = {\rm{ }}  2{\rm{ }} \times   6  + 3$

$\;\;\;\;\;x = {\rm{ }}   15 $

close